:

Hvad er et strukturelt problem?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et strukturelt problem?
 2. Hvad er strukturelle faktorer?
 3. Hvad er strukturel?
 4. Er fortolkning en metode?
 5. Hvad er strukturel forebyggelse?
 6. Hvad er strukturelt niveau?
 7. Hvad er den strukturelle offentlige saldo?
 8. Hvad er strukturelle udfordringer?
 9. Hvad er strukturel magt?
 10. Hvad er Metodetrekanten?
 11. Hvad er en analyse og fortolkning?
 12. Hvad er primær sekundær og tertiær forebyggelse?
 13. Hvordan arbejder man sundhedsfremmende?
 14. Hvordan beregnes den strukturelle saldo?
 15. Hvad er den strukturelle ledighed i Danmark?

Hvad er et strukturelt problem?

I identitetspolitisk diskurs støder man ofte på begrebet 'struktur'. Begrebet tjener ofte til at skulle at indfange det fænomen, at vores samfund er indrettet, dvs. er struktureret, på en måde, der diskriminerer mod mennesker, der bærer bestemte identiteter (kvinde, sort, handicappet, homoseksuel etc.).

Hvad er strukturelle faktorer?

Lægger man vægt på de strukturelle forklaringer, vil man undersøge, hvilke betingelser der er, for at en række begivenheder kan opstå. I så fald vil man se resultaterne opstå som en konsekvens af enten kontekst eller omgivelser: Se her for aktørbaserede forklaringer.

Hvad er strukturel?

Når man taler om, at noget er strukturelt, så findes det et sted i denne vekselvirkning: Strukturerne findes i vores samfund og kultur, og derigennem påvirker de også vores natur. »Jeg plejer at sige, at strukturer er den måde, vi har indrettet vores samfund på, og de forestillinger, vi har i vores nationale rygsæk.

Er fortolkning en metode?

Præsentation af fag, fakulteter og den overordnede metode Ordet hermeneutik betyder fortolkning, og den hermeneutiske metode lægger da også vægt på fortolkning, men fortolkningen er afhængig af en grundig analyse (som bevis for fortolkningen).

Hvad er strukturel forebyggelse?

Strukturelle forebyggelsestiltag er i mange tilfælde ikke defineret som sund- hedstiltag i kommunerne, men opfattes som tiltag, der tjener andre formål. Dette er – jf. begrebsdrøftelsen ovenfor – mest udbredt uden for sundhedsaf- delingerne. Strukturel forebyggelse ses ofte som en sidegevinst til at nå andre mål.

Hvad er strukturelt niveau?

Vurderingen af de strukturelle niveauer for produktion, beskæftigelse og ledighed og derigennem de såkaldte konjunkturgab er centrale for Finansministeriets vurdering af kapacitetspresset i økonomien og vigtige størrelser i planlægningen af finanspolitikken.

Hvad er den strukturelle offentlige saldo?

Den strukturelle offentlige saldo er den faktiske offentlige saldo korrigeret for påvirkningen fra konjunkturer og andre midlertidige forhold. Den strukturelle saldo måler derfor den underliggende stilling på de offentlige finanser ved den gældende finanspolitik i et givet år.

Hvad er strukturelle udfordringer?

De strukturelle udfordringer drejer sig om sundhedsvæsenets indretning og organisering. Sundhedsvæsenet er bygget på om den ”ideelle patients” behov. Det er de samme strukturer, der gælder for alle, men strukturerne passer meget bedre til den ideelle patient.

Hvad er strukturel magt?

Strukturel magt er en magt, der ikke udøves direkte af en stat. Magten eksisterer i kraft af de strukturer, der bestemmer, hvordan staterne opfatter virkeligheden og hvilke muligheder staterne har. Strukturerne påvirker, hvilke mål aktørerne forfølger og hvad der opfattes som en aktør.

Hvad er Metodetrekanten?

Metodetrekanten viser, at enhver tekst omgives af afsender, modtager og omverden. Metoden afgør ens syn på teksten: Nogle metoder er tekstinterne, idet man forstår teksten vha. teksten selv. Andre er teksteksterne, idet man inddrager konteksten for at forstå teksten.

Hvad er en analyse og fortolkning?

Hvad er forskellen på analyse, fortolkning og perspektivering? I analysen undersøger man novellens enkeltdele. Dette arbejde udgør fundamentet for en fortolkning, hvor man giver sit personlige bud på, hvordan teksten skal forstås, og en perspektivering, hvor man placerer teksten i en bredere sammenhæng.

Hvad er primær sekundær og tertiær forebyggelse?

At skelne mellem primær, sekundær og tertiær forudsætter netop, at der er defineret en bestemt type problemer, der kan forhindres primært i at opstå, fx sygdom, mens forhindring af konsekvenserne bliver sekundære og tertiære.

Hvordan arbejder man sundhedsfremmende?

Gennem sundhedsfremme søger individet og samfundet at øge den enkeltes evne til at undgå at blive syg, f. eks. gennem motion, sund kost, rygeophør eller mere generelle tiltag som tryghed i ansæ^else. Her skelnes ikke mellem forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsfremme defineres som tiltag for at søge at undgå sygdom.

Hvordan beregnes den strukturelle saldo?

Den strukturelle saldo er et beregnet mål for den underliggende stilling på de offentlige finanser. Beregningen af den strukturelle saldo tager udgangspunkt i den faktiske offentlige saldo, der viser overskuddet eller underskuddet på de offentlige finanser i et givent år.

Hvad er den strukturelle ledighed i Danmark?

Den strukturelle ledighed er nedbragt fra 340.000 personer i 1993 til ca. 110.0, jf. figuren . Når den strukturelle ledighed er reduceret med 230.000 personer, skyldes det blandt andet økonomiske reformer, herunder kortere dagpengeperiode.