:

Hvad kan være med til at forurene grundvandet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan være med til at forurene grundvandet?
 2. Hvad er en nedsivning?
 3. Hvor får vi vores grundvand fra?
 4. Hvor er der overskud af grundvand i Danmark?
 5. Hvad er grundvandsforurening?
 6. Hvad der kan gøres for at beskytte grundvandet mod forurening?
 7. Hvad betyder grundvandsspejlet?
 8. Hvad er jordlagene?
 9. Hvor kommer det meste af vores drikkevand fra?
 10. Hvor vi får drikkevand fra?
 11. Hvad er jordens Porerum?
 12. Hvad er punkt og Fladeforurening?
 13. Hvordan bliver vores grundvand forurenet?
 14. Hvordan kan vi passe på vores drikkevand?
 15. Hvad kan vi gøre for at beskytte vores grundvand?
 16. Hvor Er vandet på jorden?
 17. Hvordan bevæger vandet sig gennem jorden?
 18. Hvilken type jord der løber gennem vandet?
 19. Hvor tykt vand er i jordoverfladen?

Hvad kan være med til at forurene grundvandet?

Langt det meste grundvand dannes under de dyrkede arealer, og det er samtidig herfra nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer. Det er især nitrat og pesticider fra tidligere tiders brug af i dag forbudte stoffer, der udgør et problem for grundvandet.

Hvad er en nedsivning?

Regnvand siver ned gennem jordlagene og bliver til grundvand. Nedsivningen går hurtigere gennem sandjord end gennem lerjord. Det er, fordi der er bedre plads mellem de store sandkorn end mellem de små lerkorn.

Hvor får vi vores grundvand fra?

Hvad er grundvand? Grundvand starter som regn eller sne. Når det regner, siver vandet fra overfladen ned i jorden gennem de mange lag af sand, grus, ler og kalk, hvor det ophobes som grundvand. Hvor hurtigt det sker, varierer meget fra sted til sted, fordi hastigheden afhænger af undergrundens sammensætning.

Hvor er der overskud af grundvand i Danmark?

Der dannes mest grundvand i Jylland, hvor det regner mest, og hvor van det let siver gennem sandjord. Der dannes mindst grundvand på øerne, hvor det regner mindre, fordampningen er større, og hvor vandet siver langsommere gennem lerjord eller løber direkte ud i vandløb og søer.

Hvad er grundvandsforurening?

Grundvandsforurening er en form for jordforurening som lægger præs på grundvandskvalitet. Formålet med regionernes indsats er at sikre danskernes sundhed og det grundvand, der bruges til drikkevand, og at beskytte vores overfladevand og natur. I Danmark kommer alt vores drikkevand fra grundvandet.

Hvad der kan gøres for at beskytte grundvandet mod forurening?

Beskyttelsen af det danske grundvand sker blandt andet gennem:

 • De nationale vandplaner.
 • Pesticidhandlingsplaner.
 • Den nationale godkendelsesordning for pesticider, som siger, at alle pesticider, der anvendes i Danmark, skal være godkendt af Miljøstyrelsen.
 • Harmonikrav for udspredning af husdyrgødning mv.

Hvad betyder grundvandsspejlet?

Grundvandsspejlet er udtryk for et niveau i jorden - Under grundvandsspejlet er alle mellemrum i jorden mættet og fyldt med vand, og over grundvandsspejlet er jorden umættet med vand, og vandet siver ned igennem jorden.

Hvad er jordlagene?

Jordens lag levende og dødt plantemateriale, samt en masse orme, insekter og mikroorganismer - specielt bakterier. Under muldlaget kan der være forskellige jordlag afhængig af, hvor vi er i Danmark. Jordlagenes tykkelse kan variere meget, lige fra få cm til flere hundrede meter.

Hvor kommer det meste af vores drikkevand fra?

Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet normalt iltet og filtreret på et vandværk, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner.

Hvor vi får drikkevand fra?

Fra undergrunden pumpes vandet op til vandværket, hvor det renses og behandles, inden vi pumper det ud til vandhanerne i huse, skoler, institutioner og virksomheder. Vi pumper cirka en milliard liter drikkevand ud til vandkunderne hvert år. Vi har 226 kilometer hovedvandledninger i Skanderborg Kommune.

Hvad er jordens Porerum?

Vandstandsende Et jordlag, der har så små porerum, at vandet ikke kan sive igennem, i hvert fald kun helt enormt langsomt. Et rent lerlag vil for eksempel være vandstandsende. Dog kan der forekomme sprækker i lerlaget, der gør det mindre vandstandsende. Vandførende Det modsatte af vandstandsende.

Hvad er punkt og Fladeforurening?

Forurening kan spredes på forskellig vis. Man taler om fladeforurening, linjeforurening og punktforurening. Fladeforurening sker på store arealer – fx landbrugsjord eller andre områder, hvor der spredes gødning eller pesticider. Luftbåren forurening, som findes overalt, bidrager også til fladeforureningen.

Hvordan bliver vores grundvand forurenet?

Det kan fx være gødning (nitrat) og sprøjtegifte (pesticider), som spredes ud på store arealer. Gødning bruges til at fremme plantevækst, og sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt og skadedyr. Begge dele kan forurene grundvandet, hvis de ikke bliver 100 % nedbrudt i jorden.

Hvordan kan vi passe på vores drikkevand?

Vi arbejder hver dag med at beskytte vores grundvand. Det sker ved at plante ny skov og lave aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord tæt ved vores kildepladser. Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter vi op dybt nede fra undergrunden.

Hvad kan vi gøre for at beskytte vores grundvand?

Beskyttelsen af det danske grundvand sker blandt andet gennem:

 1. De nationale vandplaner.
 2. Pesticidhandlingsplaner.
 3. Den nationale godkendelsesordning for pesticider, som siger, at alle pesticider, der anvendes i Danmark, skal være godkendt af Miljøstyrelsen.
 4. Harmonikrav for udspredning af husdyrgødning mv.

Hvor Er vandet på jorden?

 • Vandet på Jorden stammer helt tilbage fra planetens fødsel. En del af vandet opstod, da Jorden blev dannet, og er blevet transporteret ud af Jordens kappe og skorpe via vulkaner. En anden del af vandet er tilført Jordens atmosfære gennem et bombardement af små isplaneter.

Hvordan bevæger vandet sig gennem jorden?

 • Vandet i den umættede zone vil som følge af tyngdekraften bevæge sig ”lodret” nedad mod grundvandsspejlet. Vandets vej gennem jorden påvirkes af de forskellige jordlag. Jorden består nemlig af forskellige materialer med hulrum i forskellig størrelse. Er hulrummene i et jordmateriale store, kan vandet hurtigt komme igennem.

Hvilken type jord der løber gennem vandet?

 • Typen af jord i de forskellige lag har stor betydning for vandets vej gennem jorden. Lag af sand og grus lader fx vandet løbe hurtigt igennem, mens det kun kan sive meget langsomt gennem lag af ler. Bakterier i jorden "spiser" organisk materiale og nedbryder det. På den måde er de med til at rense vandet.

Hvor tykt vand er i jordoverfladen?

 • Vandet bliver naturligt renset, når det siver ned gennem de forskellige lag i jorden. Tættest på jordoverfladen ligger et lag muldjord, der typisk er 30-40 cm tykt. I muldlaget findes en masse organisk materiale, dvs. levende og dødt plantemateriale, samt en masse orme, insekter og mikroorganismer - specielt bakterier.