:

Hvordan virker fjernkøling?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan virker fjernkøling?
 2. Hvad er Absorptionskøling?
 3. Hvad er frikøling?
 4. Hvordan virker et CO2 køleanlæg?
 5. Hvad er en Tørkøler?
 6. Hvad er et CO2 anlæg?
 7. Hvad er et Kaskadeanlæg?
 8. Hvad er et køletårn?
 9. Hvordan opfanger man CO2?
 10. Hvordan indfanger man CO2?
 11. Hvad betyder Transkritisk?
 12. Hvordan dannes kuldioxid?
 13. Hvor kommer lattergas fra?
 14. Kan man filtrere CO2?
 15. Kan man komprimere CO2?

Hvordan virker fjernkøling?

FJERNKØLING ER ligesom fjernvarme et led- ningsnet, der cirkulerer vand fra centrale anlæg til kunder i et byområde. Modsat fjernvarme- systemet, sender fjernkølesystemet koldt vand ud til kunderne.

Hvad er Absorptionskøling?

Absorptionskøling fungerer ved at varme, via forskellige processer omdan- nes til køling. I det efterfølgende beskrives grundprincipperne l l/. Absorptionskøleanlægget er bygget op omkring fem hovedkomponenter: Absorber, koncentrator, kondensator, varmeveksler og fordamper (Figur 1).

Hvad er frikøling?

Med frikøling menes der, at ventilatoren suger kuldeenergien i udeluften ind, og udnytter kølingen i luften til at holde lokalet indenfor køligt. Det eneste energiforbrug, som eksisterer ved denne form for køling, går alene til den ventilator, som blæser luften ind, samt den der blæser luften ud.

Hvordan virker et CO2 køleanlæg?

CO2-køling er skånsomt for miljøet CO2 – eller kuldioxid – er en farveløs gas med en bred vifte af egenskaber. Gassen er for eksempel særdeles anvendelig som kølemiddel til køling og frysning af fødevarer og kan anvendes til køle- og frysesystemer ved temperaturer helt ned til -54°C.

Hvad er en Tørkøler?

Luftkølere & Kondensatorer med Ventilatorer Det er såkaldte tørkølere i modsætning til køletårne hvor luften køles med vandrisling. Disse anvendes til effektiv og prisbillig bortledning af store mængder varme til omgivelser. Varmen er oftest overskudsvarme / spildvarme.

Hvad er et CO2 anlæg?

CO2 køleanlæg er 100% naturligt og miljøvenligt. Ingen drivhuseffekt, GWP-værdi = 1. CO2 er ugiftigt, ubrændbart kølemiddel. Mulighed for ekstern overvågning.

Hvad er et Kaskadeanlæg?

Kaskadesystem. I et kaskadeanlæg kondenseres CO2 ved en forholdsvis lav temperatur, og kondensatoren køles af en anden kølekreds. Man har derfor to kølekredse, hvor den ene afleverer effekt til den næste – i kaskade.

Hvad er et køletårn?

Køletårne designet til at afkøle store mængder vand, som cirkulerer i et køleanlæg. Et køletårn skal primært overføre varme fra køletårnet til luften ved fordampning. I et køleanlæg med et køletårn strømmer varmt vand fra kilder såsom maskiner eller proceskøling gennem rørene til et køletårn.

Hvordan opfanger man CO2?

Fangst og lagring af CO2 eller Carbon Capture and Storage (CCS) virker ved at indfange CO2, og deponere den i undergrunden. Der er også den mulighed, at opfanget CO2 genanvendes, hvilket kaldes Carbon Capture and Utilization (CCU).

Hvordan indfanger man CO2?

Og vi har brug for en ny infrastruktur, så vi kan komme af med den CO2, vi indfanger....OM CO2

 1. CO2 er en usynlig gas, der kan komprimeres og føres i rør.
 2. Gassen kan fordråbes – dvs laves til væske – ved lave temperaturer. ...
 3. CO2 kan indfanges med forskellige renheder, der kan være med til at afgøre, hvad CO2'en kan bruges til.

Hvad betyder Transkritisk?

Når der køres transkritisk, er der ikke en kobling mellem tryk og tem- peratur som ved kondenserende kølemidler. Det betyder, at man skal styre højtrykket aktivt. Denne styring har stor indflydelse på effektiviteten på syste- met.

Hvordan dannes kuldioxid?

CO2 fremkommer ved enhver forbrænding af brændsler, der er dannet af organismer, altså planter og dyr, for kortere eller længere tid siden. Kul, olie og naturgas er fossile brændsler, der er dannet af organismer, der levede for millioner af år siden.

Hvor kommer lattergas fra?

Lattergas dannes naturligt i oceaner, regnskove og fra jordbakterier. Landbruget er hovedkilden til det menneskeskabte udslip af drivhusgassen, fordi jordbakterier omdanner kvælstof fra både kunstgødning og naturlig gødning til lattergas.

Kan man filtrere CO2?

En måde, hvorpå man kan reducere CO2-indholdet i atmosfæren, er ved at opsamle gassen og lagre den, f. eks. i undergrunden. Opsamlingen kan ske fra skorstene, fra industri eller kraftværker, eller CO2 kan trækkes direkte ud af atmosfæren på separate anlæg.

Kan man komprimere CO2?

CO2'en bliver adskilt fra andre luftarter i røgen, og så bliver den komprimeret, så den i væskeform kan sendes til pumpestationen for det geologiske lager gennem rørledninger eller med skib.