:

Hvad består den simpleste alkan af?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad består den simpleste alkan af?
 2. Hvad er Alkaners egenskaber?
 3. Hvad er alkener og alkyner?
 4. Er alle kulbrinter alkaner?
 5. Hvilke grundstoffer er carbonhydrider opbygget af?
 6. Hvilke egenskaber har carbonhydrider?
 7. Hvad hedder en carbonhydrid med 1 C atom?
 8. Hvad er den kemiske formel for dette carbonhydrid?
 9. Hvad er alkaner og alkyner?
 10. Hvad betyder alkener?
 11. Hvad er alle kulbrinter?
 12. Hvad er Kulbrintekæder?
 13. Hvad er Carbonhydriders?
 14. Hvordan er alkaner og alkener opbygget?
 15. Hvad kendetegner generelt et carbonhydrid?
 16. Hvad er et brændstof?
 17. Hvad er alkaner med 1-4 carbonatomer?
 18. Hvad er alkaner?
 19. Hvad er fossile brændstoffer?

Hvad består den simpleste alkan af?

Alkaner udgør vigtige komponenter af naturgas og råolie, og de fremstilles fra disse ved destillation, evt. efter krakning. De simpleste er methan, CH4, og ethan, C2H6; den almene formel er CnH2n+2, og for n>3 findes de i flere isomere former, dvs. med samme bruttoformel, men med forskellige strukturformler.

Hvad er Alkaners egenskaber?

Polaritet Alle alkaner er upolære, da de udelukkende består af C-C- og C-H-bindinger. Koge- og smeltepunkter Da alkaner er upolære er den eneste intermolekylære binding de kan lave londonbindinger. Derfor har de i forhold til deres størrelse lave koge- og smeltepunkter.

Hvad er alkener og alkyner?

Alkener er er organiske molekyler der indeholder en dobbeltbinding mellem to carbon-atomer. Bindingsvinklerne omkring de carbon-atomer er 120º. Alkyner er er organiske molekyler der indeholder en tripelbinding mellem to carbon-atomer. Bindingsvinklerne omkring de carbon-atomer er 180º.

Er alle kulbrinter alkaner?

Begge disse hører under gruppen af alkaner. Kulbrinterne kan inddeles i tre hovedgrupper. Umættede kulbrinter, der har én eller flere dobbelt- eller trippelbindinger mellem kulstofatomerne. De umættede kulbrinter inddeles yderligere i alkener og alkyner.

Hvilke grundstoffer er carbonhydrider opbygget af?

Carbonhydrider er organiske forbindelser, som udelukkende indeholder carbon (kulstof) og hydrogen (brint).

Hvilke egenskaber har carbonhydrider?

De simpleste organiske forbindelser er carbonhydrider, som er sammensat udelukkende af kulstof og hydrogen. Siden der kun er to grundstoffer involveret, skulle man tro at der kun ville være nogle få forskellige forbindelser. Imidlertid binder kulstof sig til sig selv og danner lange kæder.

Hvad hedder en carbonhydrid med 1 C atom?

Alkanerne er en serie af organiske forbindelser kendetegnet ved kun at bestå af grundstofferne carbon og hydrogen (carbonhydrider).

Hvad er den kemiske formel for dette carbonhydrid?

Man refererer ofte til alkanerne som metanserien. Metan er den simpleste carbonhydrid med formlen CH4. Alle andre alkaner dannes ved at tilføje (CH2)x til formlen.

Hvad er alkaner og alkyner?

Alkaner har udelukkende enkeltbindinger. Alkener har minimum én dobbeltbinding. Alkyner har minimum én tripelbinding.

Hvad betyder alkener?

Alkenerne er en serie kemiske forbindelser der er kendetegnet ved at indeholde en dobbeltbinding mellem to carbonatomer. Eftersom dobbeltbindingen låser rotationen omkring bindingen mellem de to carbonatomer, kan en forbindelse eksistere i to forskellige geometriske former.

Hvad er alle kulbrinter?

Kulbrinter er organiske stoffer der udelukkende består af kulstof og brint.

Hvad er Kulbrintekæder?

De fleste fedtsyrer er opbygget af en uforgrenet kulbrintekæde med en karboxylgruppe for enden og med et lige antal kulstofatomer. Det er fedtsyrernes opbygning, der bestemmer, om der er tale om mættet eller umættet fedt. Mættede fedtsyrer er karakteriseret ved ikke at have dobbeltbindinger i kulbrintekæden.

Hvad er Carbonhydriders?

Carbonhydrider er organiske forbindelser, som udelukkende indeholder carbon (kulstof) og hydrogen (brint). De fås hovedsagelig fra jordolie, kultjære og planter. Systematisk inddeles de i acykliske og cykliske carbonhydrider.

Hvordan er alkaner og alkener opbygget?

Alkaner har fri drejelighed om deres C-C enkeltbindinger. Alkener derimod, er fastlåste på grund af den stive C=C dobbeltbinding. Det har vi illustreret i denne korte video: Læg mærke til, at begreber som fri drejelighed og fastlåst struktur ikke giver så meget mening for alkyner, eftersom de har en lineær struktur.

Hvad kendetegner generelt et carbonhydrid?

Carbonhydrider er organiske forbindelser, som udelukkende indeholder carbon (kulstof) og hydrogen (brint). De fås hovedsagelig fra jordolie, kultjære og planter. Systematisk inddeles de i acykliske og cykliske carbonhydrider.

Hvad er et brændstof?

 • Et brændstof er en substans, som kan frigive energi, når dets kemiske eller fysiske opbygning ændres. Glosen brændsel bruges i omtrent samme betydning. Stoffer som anvendes til fremdrivningsformål (f.eks. benzin), kaldes oftest brændstoffer, særligt når de findes på væske- eller gasform.

Hvad er alkaner med 1-4 carbonatomer?

 • Alkaner med 1-4 carbonatomer er gasser, med 5-17 væsker; resten er faste stoffer. De er vigtige udgangsmaterialer i den kemiske industri og har udbredt anvendelse som brændstoffer; fx er benzin og petroleum blandinger af alkaner. begrænset anvendelse.

Hvad er alkaner?

 • Alkaner, paraffiner, alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som kun indeholder enkeltbindinger; de er dermed mættede, dvs. at der ikke kan adderes fx hydrogen til forbindelsen. Alkaner udgør vigtige komponenter af naturgas og råolie, og de fremstilles fra disse ved destillation, evt. efter krakning.

Hvad er fossile brændstoffer?

 • Fossile brændstoffer er primært kul, olie og naturgas.