:

Hvilke processer former kysten?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke processer former kysten?
 2. Hvad er en Udligningskyst?
 3. Hvorfor er de danske kyster altid under forandring?
 4. Hvad kan vi mennesker gøre for at sikre området omkring kysten?
 5. Hvad er Sedimentaflejring?
 6. Hvad er et Sommerprofil?
 7. Hvad er Kystmorfologi?
 8. Hvor meget Strand er der i Danmark?
 9. Hvor er der kystsikring?
 10. Hvad er sandfodring?
 11. Hvilket land har den største kystlinje?
 12. Hvad er biogene sedimentære bjergarter?
 13. Hvilke sedimentære bjergarter findes der?
 14. Hvad betyder sandfodring kystfodring?
 15. Hvad er blød kystsikring?

Hvilke processer former kysten?

Da det danske landskab hovedsageligt er et istidslandskab, er kysterne langt overvejende opbygget af løse sedimenter, der kan nedbrydes, transporteres og omfordeles af bølger og strøm. Hvor bølgeenergien er størst, findes også det største potentiale for at omforme kysterne.

Hvad er en Udligningskyst?

Det er en udligningskyst, som er kendetegnet ved at udspringende punkter på kystlinjen eroderes, mens bugter og vige lukkes pga. sedimenttransport. Bølgerne modellerer således kysten, så den får et mere lige forløb og kysten udlignes.

Hvorfor er de danske kyster altid under forandring?

Den aktive dybde er den dybde, hvor bølger og strøm påvirker kystprofilet. På de fleste danske kyster foregår der naturlige processer med transport af havbundsmateriale, kaldet sediment. Det betyder, at kystprofilet ændrer sig.

Hvad kan vi mennesker gøre for at sikre området omkring kysten?

Helt konkret foreslår vi et kystråd, som skal udpege de områder, der skal kystsikres, og prioritere, hvilke der skal sikres først. På den måde får vi sat gang i kystsikringen, og vi får sat gang i projekter, der strækker sig over flere kommuner. Det er sund fornuft, fordi storme og vand ikke kender kommunegrænser.

Hvad er Sedimentaflejring?

Under storme med forhøjede vandstande, store bølger og kraftige strømninger, er sedimenttransporten og dermed også erosionen stor, hvilket bevirker kysttilbagerykning. Under mildere vejrforhold opbygges kysten, da de roligere bølge- og strømforhold leder til sedimentaflejring.

Hvad er et Sommerprofil?

Sommerprofil, kystprofil, der opstår ved sandkysten om sommeren, hvor storme er sjældne. Profilet er karakteriseret ved et relativt højt strandplan, der opstår, fordi bølger og dønninger i godtvejrsperioder fører sand til stranden.

Hvad er Kystmorfologi?

Kystmorfologi (vind, strøm og bølger) Tidevandslandskaber (tidevand, som også er drevet af månen) Erosionslandskaber (kemisk og fysisk nedbrydning)

Hvor meget Strand er der i Danmark?

Ifølge Geodatastyrelsen udgør længden af de danske kyster til sammen omkring 8.754 kilometer. Det gør, at vi ligger på 17. pladsen i hele verden over lande med længst kystlinje.

Hvor er der kystsikring?

Kystsikring fungerer som en slags forebyggelse for, at vandet ikke løber over bredderne, så man på den måde sikrer det omkringliggende land. Kystsikringer er allerede at spore langs de danske kyster i dag og der findes faktisk flere forskellige typer.

Hvad er sandfodring?

Ved kystfodring tilføres ekstra sand, ral eller lignende til kysten for at kompensere for det tab af sediment, som bølger og strømninger er årsag til. Derved kan tilbagerykningen af kysten mindskes eller helt standses.

Hvilket land har den største kystlinje?

Ifølge de nye opmålinger er Norges kystlinje nu 103.000 kilometer lang. Til sammenligning er ækvator, som rækker rundt om hele kloden, 40.000 kilometer lang. Det eneste land, hvis kystlinje er længere end den norske, er Canada, der har 244.000 kilometer kyst.

Hvad er biogene sedimentære bjergarter?

Biogene sedimenter er bjergart, som er dannet af dødt organisk stof. Det eroderede og aflejrede organiske stof er grundet højt tryk blevet omdannet til en bjergart. Biogene sedimenter er domineret af skeletter eller skeletfragmenter, som i form af størrelse eksempelvis ses i form af sand og grus.

Hvilke sedimentære bjergarter findes der?

Sedimentære bjergarter dannes når sand, ler og grus bliver aflejret i lag på lag. I tidens løb bliver lagene dækket af flere og flere lag. Til sidst bliver lagene til sten eller bjergart, som det også kaldes. Sedimentære bjergarter kan dannes i ørkener, søer, floder og i havet.

Hvad betyder sandfodring kystfodring?

Ved kystfodring tilføres ekstra sand, ral eller lignende til kysten for at kompensere for det tab af sediment, som bølger og strømninger er årsag til. Derved kan tilbagerykningen af kysten mindskes eller helt standses.

Hvad er blød kystsikring?

Med skråningsbeskyttelse forsvinder stranden helt, fordi havet æder af kysten helt ind til skråningsbeskyttelsen. Ved blød kystsikring kan havet æde af kystsikringen. Det kan for eksempel være sandfodring. Man 'fodrer' hele tiden havet med sand, så kysten svinder ind.