:

Hvad betyder uniformeret politi?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder uniformeret politi?
  2. Hvordan foregår politiets afhøring?
  3. Kan du klage over politiets disposition og adfærd?
  4. Kan du klage over politikredsens afgørelse i sager uden for strafferetsplejen?
  5. Hvad er strafferetsplejens afgørelser?

Hvad betyder uniformeret politi?

Uniformerede politifolk vil ydermere bære et unikt markeringsnummer og distinktion, der fortæller dig den pågældendes ledelsesniveau. Polititjenestemænd og jurister ansat af Justitsministeriet kan bære distinktioner og tilhørende uniformering, med mindre andet fremgår af deres ansættelsesbrev.

Hvordan foregår politiets afhøring?

  • Politiets afhøring vil normalt foregå på den lokale politistation. Det gælder navnlig, hvis afhøringen forventes at tage længere tid. Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller på det sted, hvor politiet kontakter dig (eksempelvis din bopæl). I visse tilfælde sker afhøringen telefonisk.

Kan du klage over politiets disposition og adfærd?

  • Du har mulighed for at klage over politiets dispositioner og adfærd og anmelde strafbare forhold begået af politiet.

Kan du klage over politikredsens afgørelse i sager uden for strafferetsplejen?

  • En eventuel klage over politikredsens afgørelse i sager uden for strafferetsplejen skal indgives til Rigspolitiet som overordnet myndighed. Rigspolitiets afgørelser kan ikke påklages til Justitsministeriet. En eventuel klage over politikredsens afgørelse i sager inden for strafferetsplejen skal indgives til en af de to regionale statsadvokaturer.

Hvad er strafferetsplejens afgørelser?

  • Afgørelser, der træffes i medfør af hundeloven, afgørelser om tilladelser i medfør af våbenloven, afgørelser i medfør af restaurationsloven mv. Klager over politiets efterforskning eller sagsbehandling af en sag inden for strafferetsplejen kan fx handle om: