:

Hvordan udregnes tab af erhvervsevne?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan udregnes tab af erhvervsevne?
  2. Kan man ikke få sin erstatning kapitaliseret?
  3. Hvad er kapitalisering?
  4. Hvad er tynd kapitalisering?
  5. Hvordan kapitaliseres ydelsernes værdi?

Hvordan udregnes tab af erhvervsevne?

Erstatning for tab af erhvervsevne beregnes efter erstatningsansvarslovens § 6 således: Årsløn x erhvervsevnetabsprocent x 10. Bliver din erhvervsevntabsprocent sat til 25 og din årsløn til 300.000, vil du således være berettiget til kr. 750.000 i erstatning.

Kan man ikke få sin erstatning kapitaliseret?

  • man [kan] ifølge loven ikke få sin erstatning kapitaliseret – altså udbetalt alle pengene på én gang BT1991 B.T. (avis), 1991. Rapportér et problem fra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.

Hvad er kapitalisering?

  • Kapitalisering, omregning af en serie løbende betalinger til et samlet beløb på et givet tidspunkt under hensyntagen til renter og renters rente. I en moderne økonomi er der en række løbende strømme af varer og penge, men der findes også beholdninger af mere varige goder, fx jord, huse og værdipapirer.

Hvad er tynd kapitalisering?

  • Ved tynd kapitalisering forstås, at et datterselskab gennem den kontrollerende ejerkreds eller koncernforbundne selskaber finansieres med fremmedkapital i et videre omfang i forhold til egenkapitalen, end det ville have været muligt i et frit marked, hvor uafhængige parter handler med hinanden.

Hvordan kapitaliseres ydelsernes værdi?

  • Man siger, at ydelsernes værdi kapitaliseres i prisen på beholdningen. Ved en sådan kapitalisering vil der blive taget hensyn til, hvor langt ude i fremtiden ydelserne kommer, idet man normalt tillægger ydelser langt ude i fremtiden mindre vægt end de nærtforestående; man taler om, at ydelserne tilbagediskonteres, fx med renten.