:

Hvad kan man aflæse ud fra et histogram?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan man aflæse ud fra et histogram?
 2. Hvordan aflæses et histogram?
 3. Hvordan finder man ud af middeltal?
 4. Hvordan finder jeg Typeintervallet?
 5. Hvordan finder man et typetal?
 6. Hvordan opretter du Et histogram?
 7. Hvordan kan du vise panelet histogram?
 8. Hvad er histogrammer for kanaler?
 9. Hvordan vises toneområdet i histogrammet?

Hvad kan man aflæse ud fra et histogram?

Et histogram er en måde grafisk at vise et datasæt på, som illustrerer hyppigheden, værdier i datasættet forekommer med. Det bruges til at få overblik over hvordan data fordeler sig, og for eksempel vurdere hvilken sandsynlighedsfordeling en stokastisk variabel kommer fra.

Hvordan aflæses et histogram?

Den måde man aflæser et histogram på er nemlig ved at se på arealet af hver søjle. Øverst i højre hjørne er angivet hvor stort et areal 5% svarer til. Hvis man lægger arealerne af søjlerne sammen, får man 100%. Hvis intervallerne har samme bredde, svarer søjlernes højde til intervalhyppigheden.

Hvordan finder man ud af middeltal?

Gennemsnit , Dette er den aritmetiske middelværdi, der beregnes ved at lægge en gruppe tal sammen og dividere dem med antallet af disse tal. Gennemsnittet af 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er f. eks. 30 divideret med 6, hvilket er lig med 5.

Hvordan finder jeg Typeintervallet?

Typeinterval: Det interval som har flest observationer, i intervallet ovenover er typeintervallet ]50;100]. Der kan godt være flere typeintervaller. I intervaller vil man typisk lave et diagram (en model) med en sumkurve, til at aflæse 1.

Hvordan finder man et typetal?

Typetallet (eller typen) for en række værdier er den værdi, som hyppigst forekommer. Typetallet er i lighed med middelværdien og medianen en måde at beskrive middeltendensen i data. Givet værdierne (1,2,1,4) vil 1 være typetallet fordi det fremkommer to gange, mens 2 og 4 kun fremkommer en gang.

Hvordan opretter du Et histogram?

 • Vælg dine data. Dette er et typisk eksempel på data til et histogram. Klik på Indsæt > Indsæt statistikdiagram > Histogram. Du kan også oprette et histogram fra fanen Alle diagrammer i Anbefalede diagrammer. Tip!: Brug fanerne design og Formatér til at tilpasse udseendet af dit diagram.

Hvordan kan du vise panelet histogram?

 • Vælg Vindue > Histogram, eller klik på fanen Histogram for at få vist panelet Histogram. Som standard åbnes panelet Histogram i kompakt visning uden kontrolelementer eller statistik, men du kan justere visningen. Vælg en visning i menuen i panelet Histogram. Viser histogrammet med statistik.

Hvad er histogrammer for kanaler?

 • Viser individuelle histogrammer for kanalerne ud over alle indstillingerne for den udvidede visning. De enkelte histogrammer omfatter ikke alfakanaler, staffagefarvekanaler eller masker. Hvis du vælger den udvidede visning eller visningen med alle kanaler i panelet Histogram, kan du vælge en indstilling i menuen Kanaler.

Hvordan vises toneområdet i histogrammet?

 • Panelet Histogram indeholder mange indstillinger for visning af tone- og farveoplysninger om et billede. Som standard vises toneområdet for hele billedet i histogrammet. Hvis du vil have vist histogramdata for en del af billedet, skal du først markere den pågældende del.