:

Hvad kaldes love der kommer fra EU?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kaldes love der kommer fra EU?
 2. Hvordan har EU indflydelse på dansk lovgivning?
 3. Hvad er en retsakt?
 4. Hvad kalder man den lovgivning der kommer fra EU systemet?
 5. Er forordninger bindende?
 6. Hvordan har EU indflydelse på min hverdag?
 7. Hvordan har Danmarks befolkning indflydelse i EU gennem Europa-Parlamentet?
 8. Hvad forstås ved et direktiv?
 9. Hvordan fungerer EU's formandskab?
 10. Hvilken type EU retskilde kræver implementering i medlemsstaterne?
 11. Hvad er en forordning?

Hvad kaldes love der kommer fra EU?

EU's love kaldes for retsakter, og de bliver vedtaget af Ministerrådet og Europa-Parlamentet. De mest almindelige typer retsakter er forordninger, direktiver og afgørelser.

Hvordan har EU indflydelse på dansk lovgivning?

En gennemgang af Tænketank Europa fra juni 2015 vurderer, at op imod 58 % af gældende ret i Danmark efter 2010 på den ene eller anden måde stammer fra EU. EU påvirker 14 % af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.

Hvad er en retsakt?

Retsakter er en samlebetegnelse for de forskellige instrumenter, som indeholder de forskellige EU-regler. Det kan sammenlignes lidt med danske love, men der er forskel på, hvordan de forskellige retsakter forpligtiger EU-landene. De mest typiske EU-retsakter er forordninger, direktiver og afgørelser.

Hvad kalder man den lovgivning der kommer fra EU systemet?

Traktaterne er udgangspunktet for EU-lovgivningen og kaldes i EU for "primær lovgivning". Det lovkompleks, der baserer sig på principperne og målene i traktaterne, er kendt som "afledt lovgivning" og omfatter forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser.

Er forordninger bindende?

En "forordning" er en bindende retsakt. Det skal følges i alle enkeltheder i hele EU.

Hvordan har EU indflydelse på min hverdag?

EU passer på dig i dit arbejde En generel lovgivning på området blev fastsat så tidligt som i 1989, men derudover findes en række specifikke særlovgivninger, der udstikker regler om fx arbejdsudstyr, ergonomiske forhold og hvilke og hvor mange kemiske stoffer, man må udsættes for.

Hvordan har Danmarks befolkning indflydelse i EU gennem Europa-Parlamentet?

Europa-Parlamentet er den eneste af EU's institutioner, hvor politikerne er valgt direkte af EU's borgere. Det er EU's folkevalgte forsamling. Der er i dag 705 medlemmer af Europa-Parlamentet. Danmark har 14 medlemmer, som vælges af den danske befolkning hvert 5.

Hvad forstås ved et direktiv?

Et "direktiv" er en retsakt, der fastsætter et mål, som EU-landene skal opnå. Det er dog op til de enkelte lande at lave deres egne love for, hvordan disse mål skal opnås. Et eksempel er EU's direktiv om forbrugerrettigheder, som styrker forbrugernes rettigheder i EU, f.

Hvordan fungerer EU's formandskab?

Hvad er formandskabet for Rådet, og hvordan fungerer det? Formandskabet for Rådet går på skift mellem EU-landene for 6 måneder ad gangen. I løbet af denne 6-månedersperiode leder formandskabet samlinger og møder på alle niveauer i Rådet og hjælper med at sikre kontinuiteten i EU's arbejde i Rådet.

Hvilken type EU retskilde kræver implementering i medlemsstaterne?

Ifølge artikel 291, stk. 1, i TEUF er medlemsstaterne i øvrigt forpligtet til at træffe alle de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre EU's juridisk bindende retsakter.

Hvad er en forordning?

En forordning er en af de retsakter, der anvendes i EU-lovgivning. En forordning er almengyldig, dvs. at den ikke retter sig mod en bestemt personkreds eller institution.