:

Hvad er Datatriangulering?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Datatriangulering?
 2. Hvordan laver man en kvantitativ undersøgelse?
 3. Hvordan arbejder man kvalitativt?
 4. Hvad er forskellen på intern og ekstern validitet?
 5. Hvornår er en undersøgelse kvantitativ?
 6. Hvad er et undersøgelsesprojekt?
 7. Hvad kendetegner deduktive metoder?
 8. Hvorfor deduktiv metode?
 9. Hvad er kvalitativ metode?
 10. Hvad er kvalitativ forskning?
 11. Hvordan bruger naturvidenskaberne kvalitativ metode?
 12. Hvad er kvalitativ undersøgelsesforskning?

Hvad er Datatriangulering?

Datatriangulering henviser til, at vi bruger mere end en datakilde til at indsamle data. Det kan fx være to aktørgrupper, som adspørges om en fælles oplevelse. Dermed afdækkes perspektiverne fra flere vinkler. Når vi designer vores evaluering med triangulering for øje, øger vi validiteten af evalueringens fund.

Hvordan laver man en kvantitativ undersøgelse?

Når vi vælger at lave en kvantitativ undersøgelse, bruger vi ofte spørgeskemaundersøgelser, hvor svarmulighederne er lukkede, og hvor svarene kan omsættes til tal og bearbejdes statistisk. På den måde kan vi relativt hurtigt få overblik over store datamængder og ud fra dem finde mønstre og sammenhænge.

Hvordan arbejder man kvalitativt?

Kvalitative data indsamler oplysninger, som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter. En kvalitativ spørgeundersøgelse er mindre struktureret: Den søger at gå i dybden med emnet for at opnå information om hvad der motiverer folk, deres tankegang og holdninger.

Hvad er forskellen på intern og ekstern validitet?

Der skelnes mellem intern validitet som et udtryk for, om resultaterne er et korrekt estimat af effekten i den del (stikprøve) af populationen, der er undersøgt, og ekstern validitet, som er resultatet af et estimat af effekten i hele den population, som stikprøven repræsenterer.

Hvornår er en undersøgelse kvantitativ?

Kvantitativ metode er en betegnelse for den metode, der dækker over surveys eller spørgeskemaundersøgelser. Survey-undersøgelser har til formål at indhente kvantitative data om populationer gennem besvarelse af række spørgsmål, der ofte administreres gennem strukturerede interviews eller selvudfyldte spørgeskemaer.

Hvad er et undersøgelsesprojekt?

Undersøgelsesprojektet vil vi bruge til at afdække, hvad der virker i relationen, og hvilket fokus borger og behandler har på relationen. I udviklingsprojektet vil vi forsøge at klarlægge, om relationsarbejdet kan styrkes eller forbedres. Et undersøgelsesprojekt bygger på den forstående forskningstype.

Hvad kendetegner deduktive metoder?

Deduktive studier tager udgangspunkt i eksisterende teori. På baggrund af eksisterende teori, opstiller man hypoteser (foreløbige antagelser om det fænomen man undersøger). Efterfølgende indsamler man empiri (observationer) og tester sine hypoteser på dette datamateriale.

Hvorfor deduktiv metode?

Når man vælger at bruge den deduktive metode, giver det mulighed for at bevise eksempelvis matematiske påstande. Matematikken rummer bl. a. påstande, der tages for givet, og derfor er det vigtigt at kunne komme med beviser for at noget er korrekt og ikke mindst begrunde, hvorfor det forholder sig sådan.

Hvad er kvalitativ metode?

 • Den kvalitative metode fokuserer mindre på årsagssammenhænge, men i stedet på, hvordan vi mennesker opfatter verden og for eksempel hvilke relationer der betyder noget for vores handlinger. Metoden giver en anden indsigt i vores liv, end forskere kan få med store, overordnede undersøgelser.

Hvad er kvalitativ forskning?

 • Kvalitativ forskning skal blandt andet: 1 Sammenlignes med og forholdes til den litteratur, der er på området: Passer konklusionerne nogenlunde med, hvad man ved... 2 Bruge teoretisk viden til at analysere sine data: Viser de, hvad man kunne forvente? 3 Anvende en god tilgang, herunder forskellige metoder – eksempelvis både fokusgrupper, individuelle interview og... More ...

Hvordan bruger naturvidenskaberne kvalitativ metode?

 • Tilsvarende bruger naturvidenskaberne begge typer metode, som Svend Brinkmann forklarer senere i artiklen. Den kvalitative metode fokuserer mindre på årsagssammenhænge, men i stedet på, hvordan vi mennesker opfatter verden og for eksempel hvilke relationer der betyder noget for vores handlinger.

Hvad er kvalitativ undersøgelsesforskning?

 • Kvalitativ undersøgelsesforskning er en mindre struktureret forskningsmetodologi, som bruges til at få dybdegående oplysninger om menneskers grundlæggende ræsonnementer og motivationer. Målet i sidste ende er at udvikle en dybere forståelse for et emne, stridspunkt eller problem fra et individuelt perspektiv.