:

Hvad er en forskningsundersøgelse?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er en forskningsundersøgelse?
  2. Hvad er forskningsresultater?
  3. Er der evidens?
  4. Hvad er god forskning?
  5. Hvad er forskning innovation og udvikling?

Hvad er en forskningsundersøgelse?

Forskning, systematisk videnskabelig undersøgelse af et emne. Formålet med videnskabelig tænkning og forskning er den videst mulige erkendelse af alle tilværelsens aspekter. I forskningsprocessen anvendes en stringent metode, hvor der lægges afgørende vægt på, at den erkendelse, der søges, kan begrundes eller bevises.

Hvad er forskningsresultater?

Generelt om forskningspublicering. Publicering af forskningsresultater indebærer, at forskningsresultaterne offentliggøres til gavn for videnskaben og samfundet i øvrigt. Publiceringen kan indebære en kvalitetssikringsproces i form af peer review, referee eller anden fagfællebedømmelse.

Er der evidens?

Begrebet om evidens har sin oprindelse inden for medicinsk videnskab, men har også sin berettigelse i undersøgelse af mellemmenneskelige sammenhænge. For hvis vi vil udvikle praksis i de institutioner, hvor mennesker arbejder med mennesker, så har vi brug for at kunne undersøge fænomener videnskabeligt.

Hvad er god forskning?

Det rationalistiske svar God forskning er i henhold til dette stand- punkt forskning, der lever op til eksplicit for- mulerede, universelt gyldige og velbegrundede standarder. Begrundelser udledes fra grund- læggende principper for, hvad sand viden er.

Hvad er forskning innovation og udvikling?

Innovation er viden og ideer, der omsættes til produk- ter og processer, der skaber forretningsmæssig og samfundsmæssig værdi. Forskning og udvikling om- fatter arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder.