:

Hvad er kvalitet i sygeplejen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er kvalitet i sygeplejen?
 2. Hvad er sygeplejerskens kernekompetencer?
 3. Hvad er sundhedsfagligt kvalitet?
 4. Hvordan kan man definere kvalitet i sundhedsvæsenet?
 5. Hvad er sygeplejerskens virksomhedsområde?
 6. Hvad er sygeplejefaglige kompetencer?
 7. Hvad er en klinisk Sygeplejehandling?
 8. Hvad er en Sygeplejehandling?
 9. Hvad er klinisk observation?
 10. Hvordan kan man måle kvalitet?
 11. Hvordan er det danske sundhedsvæsen organiseret?
 12. Hvad er kvalitetssikring i sygeplejen?
 13. Hvor er kliniske sygeplejersker relevante?
 14. Hvad er avancerede kliniske sygeplejersker?
 15. Kan sygeplejersker tilgodeses?
 16. Hvad er de sygeplejeetiske retningslinjer?

Hvad er kvalitet i sygeplejen?

Patienterne har krav på sammenhængende behandlingsforløb med høj kvalitet i alle ydelser – fra praktiserende læge til sygehus, til apotek og til hjemmesygepleje og genoptræning. Samtidig er det vigtigt, at patienterne har adgang til nem og overskuelig information om behandlingstilbuddene.

Hvad er sygeplejerskens kernekompetencer?

Sygeplejerskens kernekompetencer er at: Involvere patient/borger og pårørende i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge og at indgå i tværprofessionelle og tværsektorielle samspil, som understøtter patientoplevet sammenhængende forløb i et samlet sundhedsvæsen.

Hvad er sundhedsfagligt kvalitet?

I sundhedsvæsenet udtrykker kvalitet fx sundhedsvæsenets evne til at opfylde patienter- nes sundhedsmæssige behov (for forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering) indenfor rammerne af den tilgængelige evidens samt de politiske og økonomiske vilkår (1,2). Kvalitetsbegrebet er flerdimensionelt.

Hvordan kan man definere kvalitet i sundhedsvæsenet?

Det blev understreget i Nationalt Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet ....Kvalitet er tillige et flerdimensionelt begreb, som kan operationaliseres i følgende fem dimensioner:

 1. høj professionel standard.
 2. effektiv ressourceudnyttelse.
 3. minimal patientrisiko.
 4. høj patienttilfredshed.
 5. helhed i patientforløbet (7).
11. apr. 2018

Hvad er sygeplejerskens virksomhedsområde?

Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje og er rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje. Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver (1).

Hvad er sygeplejefaglige kompetencer?

Tre kompetenceniveauer Fx har den nyansatte sygeplejerske viden om krisereaktioner og kriseintervention, den erfarne sygeplejerske anvender kommunikations- og kriseteorier, og den kompetente sygeplejerske mestrer det komplekse forløb og plejen af den kritisk syge patient.

Hvad er en klinisk Sygeplejehandling?

Klinisk sygepleje vil du få mulighed for at arbejde med patient-, pårørende-, sygeplejerske- roller og kompetencer samt centrale begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation, samt brugerdreven innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje.

Hvad er en Sygeplejehandling?

Sygeplejehandlingerne udspringer af de mål, sygeplejen er rettet imod. Med udgangspunkt i patientens behov og situation skønner sygeplejersken, hvad den gode sygeplejerske kan være med fokus på målene for sygeplejen. Under udførelsen af sygeplejen reagerer patienten anderledes, end sygeplejersken havde forvente.

Hvad er klinisk observation?

Efter uddannelsen kan du foretage systematisk klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge, på baggrund af øget viden om anatomi og fysiologi, sygdomslære og blodprøver. Du kan kompetent anvende fagligt argumentation og fagsprog.

Hvordan kan man måle kvalitet?

Sammenligninger med andre i primærsektoren (benchmarking) kan være nyttige, fx ved brug af nationale kvalitetsindikatorer. Uddannelse via fagfæller (peers) og benchmark data er stærke værktøjer, som gør det muligt at diskutere resultater i egen kontekst og med andre fagfolk.

Hvordan er det danske sundhedsvæsen organiseret?

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og hører under Ældre- og Sundhedsministeriet. Sundhedsstyrelsen hjælper sundhedsministeren og ældreministeren og rådgiver en række kommunale og regionale myndigheder. Styrelsen skal sørge for, at patienterne får sundhedsydelser af høj faglig kvalitet.

Hvad er kvalitetssikring i sygeplejen?

Sundhedsvæsenets kvalitetsikring og kvalitetsudvikling har til formål at fastholde og udvikle kvaliteten af dets ydelser. Kvalitetssikring omfatter målfastsættelse i relation til de enkelte ydelser, kvalitetsvurdering, gennemførelse af forbedringer og fornyet vurdering af kvaliteten.

Hvor er kliniske sygeplejersker relevante?

 • Avancerede kliniske sygeplejersker er relevante alle steder i sundhedsvæsenet. Det kan være i kommunernes akutte enheder, hjemmesygeplejen, plejeboliger osv.

Hvad er avancerede kliniske sygeplejersker?

 • Hvad er en Advanced Practice Nurse (APN-sygeplejerske), og hvorfor mener DSR, at sygeplejersker med udvidede kompetencer er en væsentlig del af svaret på udfordringerne i sundhedsvæsenet? Du kan læse mere om avancerede kliniske sygeplejersker og finde relevant viden og links til litteratur.

Kan sygeplejersker tilgodeses?

 • Under punkt 3.2 står, at patienter, der har størst behov for sygepleje, skal tilgodeses. Det betyder, at sygeplejersker er ansvarlige for at engagere sig i sundhedspolitik og i en retfærdig fordeling af samfundets ressourcer. Noget af det, som særligt optog medlemmerne i deres tilbagemeldinger om retningslinjerne, var livets begyndelse.

Hvad er de sygeplejeetiske retningslinjer?

 • ”De Sygeplejeetiske Retningslinier” (1), som blev vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres i 2004, forpligter alle medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Det betyder, at faget har en faglig etisk standard, og at medlemmerne skal følge retningslinjerne.