:

Hvad er et komparativt studie?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et komparativt studie?
 2. Hvordan laver man en komparativ analyse?
 3. Hvornår er det relevant at bruge den komparative metode?
 4. Hvad er komparativ?
 5. Hvad er den humanistiske metode?
 6. Hvad er et komparativt casestudie?
 7. Hvorfor laver man en komparativ analyse?
 8. Hvordan man analysere en tale?
 9. Hvad er den litterære metode?
 10. Hvad er komparativ gradbøjning?
 11. Hvad er komparativ og superlativ?
 12. Hvad er den samfundsvidenskabelige metode?
 13. Hvad er de tre fakulteter?
 14. Hvad er intern validitet?
 15. Hvorfor komparativ?

Hvad er et komparativt studie?

Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på. Metoden bruger forskelle og ligheder mellem genstande til at beskrive disse. Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet.

Hvordan laver man en komparativ analyse?

Hvordan laver du en komparativ analyse? Du kan sammenligne på to måder i din opgave. Du kan vælge at analysere de to tekster hver for sig og så først sammenligne dem mod slutningen af opgaven. Eller du kan analysere de to sideløbende ved at tage fat på ét analysepunkt ad gangen og behandle det i begge tekster.

Hvornår er det relevant at bruge den komparative metode?

Komparativ metode anvendes til at teste, om visse uafhængige variable har betydning eller ej. Ud fra nogle cases fx forskellige lande undersøges om en uafhængig variabel (fx velfærdsmodel) har betydning for en afhængig variabel (fx beskæftigelsesfrekvens for udlændinge).

Hvad er komparativ?

Komparativ er en grammatisk betegnelse for anden grad af adjektivers og adverbiers gradbøjning; fx formen "større" i den danske gradbøjning stor – større – størst.

Hvad er den humanistiske metode?

1) Humanistisk metode Formålet er at søge efter det særlige ved det enkelte individ (motiver, hensigter, mening). Humanistisk metode bygger både på det at fortolke disse fund (hermeneutikken), men det omhandler også det at beskrive de mange forskellige oplevelser, man som menneske kan have (fænomenologien).

Hvad er et komparativt casestudie?

Et casestudie er en dybdegående undersøgelse af en eller flere cases og indeholder oftest både kvantitative og kvalitative elementer. Et komparativt casestudie er systematiske sammenlignende undersøgelser af to eller flere enheder, fx lande.

Hvorfor laver man en komparativ analyse?

Vi bruger komparativ metode til at sammenligne forskellige undersøgelser eller cases, og derved opnå større forståelse for casen eller populationen. Målet med den komparative metode er at finde de ligheder og forskelle, der forklarer bestemte forhold i de cases/undersøgelser, vi sammenligner.

Hvordan man analysere en tale?

En taleanalyse består i at lave det, man kalder en retorisk analyse af en tale og dens virkemidler for at se, om afsenderen lykkes med sin tale og overbeviser sin modtager. Der, hvor du typisk kan blive bedt om at lave en taleanalyse, er i opgavegenrer som analyserende artikel, SRP eller til mundtlig eksamen.

Hvad er den litterære metode?

De litterære metoder er forskellige metoder, der kan bruges til at analysere og fortolke en tekst. Disse metoder har hver især deres styrker og svagheder, og derfor bør de blandes så man bruger lidt fra dem hver. Man har altså et eklektisk metodesyn, hvor eklektisk betyder at sammenstykke til en ny helhed.

Hvad er komparativ gradbøjning?

Komparativ bruges ofte til at sammenligne forskelle mellem de to genstande, som de modificerer (larger, smaller, faster, higher). De bruges på følgende måder i sætninger, hvor to navneord bliver sammenlignet: Navneord (grundled) + udsagnsord + tillægsordet i komparativ + than + navneord (genstandsled).

Hvad er komparativ og superlativ?

Komparation, grammatisk betegnelse for adjektivers og adverbiers gradbøjning, fx høj, højere, højest. Komparation omfatter tre grader: positiv/grundform, komparativ/højere grad og superlativ/højeste grad.

Hvad er den samfundsvidenskabelige metode?

De samfundsvidenskabelige fags metoder består af kvalitative, kvantitative og komparative metoder, som sikrer en empirisk forankring af teorier om sociale, økonomiske og politiske forhold og sammenhænge.

Hvad er de tre fakulteter?

Der er tradition for at inddele videnskaberne i tre familier eller hovedområder (også kaldet fakulteter), som de enkelte videnskaber og fag hører til i: de humanistiske, de naturvidenskabelige og de samfundsvidenskabelige videnskaber.

Hvad er intern validitet?

Intern Validitet ('validitet' oversættes nogle gange til 'gyldighed') refererer til, hvorvidt et studies procedure, måleudstyr, spørgsmål, analyser osv. tillader forskeren at måle det, som studiet er designet til at måle.

Hvorfor komparativ?

Komparativ bruges ofte til at sammenligne forskelle mellem de to genstande, som de modificerer (larger, smaller, faster, higher). De bruges på følgende måder i sætninger, hvor to navneord bliver sammenlignet: Navneord (grundled) + udsagnsord + tillægsordet i komparativ + than + navneord (genstandsled).