:

Hvad er det geologiske kredsløb?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er det geologiske kredsløb?
 2. Hvilken del af jorden er Eklogit karakteristisk for?
 3. Hvad er de geologiske processer?
 4. Hvilke geologiske processer viser lokaliteten?
 5. Hvad sedimentære bjergarter er og hvordan det dannes?
 6. Hvordan opstår Sedimentbjergarter?
 7. Hvad består det danske grundfjeld af?
 8. Hvilke geologiske fænomener er der ved en konstruktiv Pladegrænse?
 9. Hvad kendetegner sedimentære bjergarter?
 10. Hvordan bliver bjergarter dannet?
 11. Hvordan dannes bjergarter?
 12. Hvilke tre typer af sedimentære bjergarter findes der?
 13. Hvad for en bjergart er kalksten?
 14. Hvor dybt ligger grundfjeldet i Danmark?

Hvad er det geologiske kredsløb?

Processerne i Jordens indre kaldes for det indre geologiske kredsløb. I Jordens indre opstår nye bjergarter. Løse aflejringer fra overfladen presses sammen til faste bjergarter, mens tryk og varme omdanner andre bjergarter til nye. Nogle bjergarter smelter op og flyder mod overfladen, hvor de størkner igen.

Hvilken del af jorden er Eklogit karakteristisk for?

Basalt er den bjergart, der udgør oceanbundsskorpen. Ved subduktion af basaltisk skorpe transformeres den først til blåskifer (domineret af det blå mineral glaukofan) og derefter bliver den til eklogit (der består af mineralerne granat og pyroxen).

Hvad er de geologiske processer?

Jordens geologiske udvikling kan beskrives i en række kredsløb styret af de fysiske og kemiske processer, der udspiller sig ved jordoverfladen og i Jordens indre. Forløbet af de geologiske processer er især knyttet til tilstedeværelsen af vand og til den temperatur og det tryk, som processerne foregår under.

Hvilke geologiske processer viser lokaliteten?

Vi starter med grundfjeldets mineraler, dannelse og bjergkædedannelse med magmatiske og metamorfe bjergarter. Eleverne kommer også til at opleve skurestriber fra istidens nedbrydende erosion og nogle af de vandreblokke, isen har efterladt.

Hvad sedimentære bjergarter er og hvordan det dannes?

Sedimentære bjergarter dannes når sand, ler og grus bliver aflejret i lag på lag. I tidens løb bliver lagene dækket af flere og flere lag. Til sidst bliver lagene til sten eller bjergart, som det også kaldes. Sedimentære bjergarter kan dannes i ørkener, søer, floder og i havet.

Hvordan opstår Sedimentbjergarter?

Om 'Sedimentbjergarter': Sedimenter opstår, når materiale omfordeles af gletschere, strømmende vand og vind. Sedimenter er løse bjergarter. Hovedinddeling: Klastiske eks.: leraflejring, sandaflejring, moræne.

Hvad består det danske grundfjeld af?

Grundfjeldet består af bjergarter som granit og gnejs, og er dannet mange kilometer nede i jordskorpen, og adskiller sig derved fra alt andet i den danske undergrund.

Hvilke geologiske fænomener er der ved en konstruktiv Pladegrænse?

Divergerende pladegrænser (konstruktive pladegrænser) opstår, når to plader glider væk fra hinanden. Derved dannes en dyb revne i jordskorpen, hvor magma flyder op og danner ny skorpe.

Hvad kendetegner sedimentære bjergarter?

Sedimentære bjergarter dannes når sand, ler og grus bliver aflejret i lag på lag. I tidens løb bliver lagene dækket af flere og flere lag. Til sidst bliver lagene til sten eller bjergart, som det også kaldes. Sedimentære bjergarter kan dannes i ørkener, søer, floder og i havet.

Hvordan bliver bjergarter dannet?

Metamorfe bjergarter kan dannes ved højt tryk dybt nede i Jorden – ved tektoniske processer når kontinenter støder sammen, eller hvis bjergarten bliver opvarmet af en varm smeltet bjergart (kaldet magma), der trænger op fra Jordens indre.

Hvordan dannes bjergarter?

Magmatiske bjergarter dannes når smeltet stenmasse størkner. Magma i Jordens indre og lava på jordoverfladen afkøles og bliver til forskellige magmatiske bjergarter. Der findes tre typer af magmatiske bjergarter: dybbjergarter, dagbjergarter og gangbjergarter.

Hvilke tre typer af sedimentære bjergarter findes der?

ved fysiske processer, fx sand; kemiske sedimenter, dannet ved udfældning af opløst materiale, dvs. ved kemiske processer, fx båndet jernmalm (BIF); organiske sedimenter, dannet ved aflejring af organisk materiale, fx kul og kridt.

Hvad for en bjergart er kalksten?

Kalksten eller kalk (tidligere også kaldet limsten, jf. engelsk limestone) er en sedimentær bjergart, i visse tilfælde dannet ved uorganisk udfældning, fx kildekalk eller frådsten, men som oftest opbygget af skaldele fra havlevende organismer såsom muslinger, snegle, koraller, foraminiferer og kokkoliter.

Hvor dybt ligger grundfjeldet i Danmark?

Det nås først i 835 m's dybde i en boring ved Glamsbjerg på Fyn, mens det ude i Nordsøen ligger i hele 2.500 m's dybde. Bornholm er derfor det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve fjeld af granit og gnejs af den type, som kendes fra nabolandene.