:

Hvornår kan en aftale være ugyldig?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår kan en aftale være ugyldig?
 2. Hvad kan gøre en aftale ugyldig?
 3. Hvad sker der hvis fuldmagtsgiver dør?
 4. Hvornår er en aftale ikke bindende?
 5. Hvad er en uoverensstemmende accept?
 6. Hvad er konsekvensen af at en aftale vurderes som urimelig eller i strid med almindelig hæderlighed?
 7. Hvem er fuldmagtsgiver?
 8. Er en generalfuldmagt gyldig?
 9. Hvad betyder uoverensstemmende accept og hvilken juridisk betydning har det?
 10. Hvornår gælder aftaleloven?
 11. Hvilken konsekvens får en 18 Fuldmagts overskridelse?

Hvornår kan en aftale være ugyldig?

En aftale kan blive ugyldig, hvis der foreligger en stærk eller en svag ugyldighedsgrund. De svage ugyldighedsgrunde er svig, udnyttelse, fejltagelse og simpel tvang.

Hvad kan gøre en aftale ugyldig?

En aftale kan erklæres ugyldig, hvis nedenstående har fundet sted forud for aftalens indgåelse. Tvang/voldelig tvang: Hvis man bliver tvunget, enten ved direkte anvendelse af vold eller ved senere anvendelse af vold, til at indgå en aftale....Svage ugyldighedsregler:

 • Tvang.
 • Svig.
 • Vildfarelse.
 • Fejlskrift.

Hvad sker der hvis fuldmagtsgiver dør?

Dør fuldmagtsgiveren, er fuldmagten alligevel gældende, forsåvidt det ikke følger af særlige omstændigheder, at den skal bortfalde.

Hvornår er en aftale ikke bindende?

En aftale er først gyldig og bindende, når tilbudsmodtageren tydeligt accepterer tilbuddet. Hvis tilbudsmodtageren afslår tilbuddet, vil der ikke være nogen bindende aftale mellem parterne.

Hvad er en uoverensstemmende accept?

Uoverensstemmende accept Eksempel Søren har afgivet et tilbud til Børge. Børge er interesseret i tilbuddet og accepterer tilbuddet, men han ønsker visse ændringer i tilbuddet. Når Børge vil ændre i tilbuddet, så er der tale om et afslag på tilbud.

Hvad er konsekvensen af at en aftale vurderes som urimelig eller i strid med almindelig hæderlighed?

Aftalelovens § 33 bestemmer, at såfremt det vil stride mod almindelig hæderlig- hed at gøre aftalen gældende, kan erklæringsmodtager ikke påberåbe sig, at aftalen er indgået.

Hvem er fuldmagtsgiver?

Den person, der giver fuldmagten, kaldes fuldmagtsgiver, mens den der får fuldmagt til at handle, kaldes fuldmægtigen. Fuldmagten er det skriftlige bevis på, at fuldmægtigen har tilladelse til at handle og træffe beslutninger på dine vegne inden for rammerne af fuldmagten.

Er en generalfuldmagt gyldig?

En generalfuldmagt træder i kraft ved oprettelsen, og det betyder, at din fuldmægtige kan handle på dine vegne med det samme. Dette adskiller sig fra en fremtidsfuldmagt, som først bliver gældende, hvis du mister evnen til at varetage dine egne forhold, fx pga. demens.

Hvad betyder uoverensstemmende accept og hvilken juridisk betydning har det?

For at et tilbud og en accept skal blive til en bindende aftale, skal to forhold være opfyldt: Accepten skal være rettidig – den må ikke være forsinket. Accepten skal være overensstemmende med tilbuddet.

Hvornår gælder aftaleloven?

Mundtlig eller skriftlig aftale Ifølge aftaleloven er det bindende for begge parter, når tilbudsgiver – fx dig, der sælger din bil – har fremsat et tilbud, som modtager – bilens køber – har accepteret. Reglerne er klare: aftalen er bindende, uanset om den er mundtlig eller skriftlig.

Hvilken konsekvens får en 18 Fuldmagts overskridelse?

Enhver kan give en §18-fuldmagt. Hvis fuldmægtig overskrider sin bemyndigelse, er aftalen ikke bindende for hovedmanden, selvom tredjemand er i god tro. En §18-fuldmagt tilbagekaldes når den er kommet frem til fuldmægtig.