:

Hva heter alle firkantene?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva heter alle firkantene?
 2. Kan kvadrat være rektangel?
 3. Hvor mange sideflater har en trekant?
 4. Hva defineres som firkant?
 5. Hvor mange firkanter har vi?
 6. Hvordan finne siden i en trekant?
 7. Hva er forskjellen på rektangel og kvadrat?
 8. Hva er forskjellen på et kvadrat og et rektangel?
 9. Er alle rettvinklede trekanter formlike?
 10. Hva heter de tre trekantene?
 11. Hva er summen av vinklene i en firkant?
 12. Hvilke typer firkanter har parallelle kanter?
 13. Hva er en todimensjonal figur?
 14. Hva er parallelle kanter?
 15. Hvordan regne ut sidene på en trekant med 90 60 og 30 grader?

Hva heter alle firkantene?

Firkant

 • a: Trapes: Minst to sider er parallelle.
 • b: Parallellogram: Motstående sider er parvis parallelle.
 • c: Rektangel: Alle fire vinklene er rette.
 • d: Rombe: Alle sidene er like lange.
 • e: Kvadrat: Regulær firkant, det vil si alle vinklene er rette og alle sidene like lange.

Kan kvadrat være rektangel?

Kvadratet er både et spesialtilfelle av rektangelet og av romben som begge er spesialtilfeller av parallellogrammet som igjen er et spesialtilfelle av trapeset. En konveks firkant er et kvadrat hvis og bare hvis det er et av følgende: Et rektangel med to like tilstøtende kanter.

Hvor mange sideflater har en trekant?

Trekant. Trekanten har tre sidekanter og tre hjørner. Sidene kan ha ulik lengde og hjørnene kan være vinkler av ulik størrelse. Vi velger ofte å kalle en av trekantens sider for grunnlinja.

Hva defineres som firkant?

En firkant er et polygon med fire sidekanter. Den har derfor også fire hjørner som hver utgjør en viss vinkel. I matematikken brukes også synonymene kvadrangel og tetragon, men de er mindre vanlige.

Hvor mange firkanter har vi?

Firkanter kan deles opp i forskjellige typer, og det er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallellogram, en rombe, et trapes, en konveks firkant og en konkav firkant.

Hvordan finne siden i en trekant?

Pytagoras læresetning sier at: Arealet av kvadratet utspent av hypotenusen i en rettvinklet trekant er lik summen av arealene til kvadratene utspent av katetene. Setningen kan brukes til å finne lengden til en side i en trekant. Rettvinklet trekant med kateter a og b, og hypotenus c.

Hva er forskjellen på rektangel og kvadrat?

De to ulike sidene kalles gjerne høyden og bredden, og arealet (flateinnholdet) av et rektangel er lik høyden ganger bredden. Hvis alle sidene i rektangelet er like lange, er det et kvadrat.

Hva er forskjellen på et kvadrat og et rektangel?

Hvis alle sidene er lange, kalles parallellogrammet en rombe. Hvis alle vinklene er rette vinkler (90°), kalles parallellogrammet et rektangel. Et rektangel der sidene er like lange, kalles et kvadrat.

Er alle rettvinklede trekanter formlike?

Formlike trekanter kan både være rettvinklede og vilkårlige trekanter. Definisjonen på to formlike trekanter (det samme gjelder hvis det er mer enn to, men da skal alle tre eller flere være formlike): Vinklene er parvis like store i trekant 1 og trekant 2.

Hva heter de tre trekantene?

Ulike typer trekanter

 • En likebenet trekant er en trekant der to av sidene er like lange. Den tredje siden kalles grunnlinjen, og de to vinklene som ligger ved grunnlinjen er da like store.
 • En likesidet trekant er en trekant der alle sidene er like lange. ...
 • En rettvinklet trekant er en trekant der en av vinklene er 90 °.
25. okt. 2560 BE

Hva er summen av vinklene i en firkant?

Vinkelsummen i en firkant er 360 grader.

Hvilke typer firkanter har parallelle kanter?

Ulike typer firkanter

 • En trapes er en firkant der to av sidene er parallelle.
 • Et parallellogram er en firkant der to og to av sidene er parallelle med hverandre.
 • En rombe er en firkant der alle sidene er like lange.
 • Et rektangel er en firkant der alle vinklene er rette.

Hva er en todimensjonal figur?

2D eller todimensjonal innebærer at det finnes to dimensjoner på en flate; høyde og bredde, akkurat som en firkant. Ved hjelp av koordinatene x og y (to dimensjoner) kan vi finne frem på flaten. Todimensjonale objekter har ikke dybde, noe blant annet terninger har.

Hva er parallelle kanter?

To rette linjer er parallelle hvis de er like langt fra hverandre alle steder langs linjene. Det betyr altså at linjene verken nærmer seg hverandre eller fjerner seg fra hverandre.

Hvordan regne ut sidene på en trekant med 90 60 og 30 grader?

I en rettvinklet trekant der vinklene er 30°, 60° og 90°, er hypotenusen dobbelt så lang som den minste kateten. (se bildet over hvorfor). Vi kan finne de ukjente sidene ved hjelp av Pytagoras setning selv om vi kjenner lengden av bare en av sidene.