:

Hvad betyder det at være kontaktperson?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder det at være kontaktperson?
 2. Hvad skal der til for at blive kontaktperson?
 3. Hvad er en støtte kontakt person?
 4. Hvem kan blive kontaktperson?
 5. Hvad laver en støttekontaktperson?
 6. Kan jeg blive kontaktperson?
 7. Hvad kan en støtte kontaktperson hjælpe med?
 8. Hvor meget tjener en kontaktperson om måneden?
 9. Hvordan bliver man støtteperson?
 10. Hvad får en støtte kontaktperson i løn?
 11. Hvad er særlige sociale problemer?
 12. Hvad får man i løn som kontaktperson?
 13. Hvilke regler er der for inddragelse af målgruppen i handleplanen?
 14. Hvad er paragraf 83?
 15. Hvad tjener en kommunalt ansat?

Hvad betyder det at være kontaktperson?

En kontaktperson er et støttetilbud til et barn eller ung iværksat efter reglerne i lov om Social Service. En kontaktperson kan udfylde funktioner alt efter, hvad barnets eller den unges behov for støtte er. Man skal kunne være en rollemodel i forhold til det specifikke behov.

Hvad skal der til for at blive kontaktperson?

Kontaktperson i omsorg og sygepleje

 • Målgruppe. Målgruppen for uddannelsen er social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere, plejere eller personer med tilsvarende kvalifikationer. ...
 • Mål. ...
 • Varighed. ...
 • Eksamen. ...
 • Økonomi. ...
 • Kvalifikationsniveau.

Hvad er en støtte kontakt person?

En støtte-kontaktperson kan hjælpe dig, hvis du har særlige problemer og få iværksat den støtte, der kan få dit liv på rette spor igen. Formålet med en støtte- og kontaktperson er primært at du kan opnå og bevare sociale kontakter og bryde social isolation.

Hvem kan blive kontaktperson?

Børn og unge op til 18 år med en varig funktionsnedsættelse kan få tilbudt en fast kontaktperson fra Familiehuset, hvis sagsbehandlerne vurderer, at det kan være en hjælp. Kontaktpersonens opgave er at støtte dig i den sociale udvikling og på det nære personlige plan.

Hvad laver en støttekontaktperson?

Hvad er en støttekontaktperson? En støttekontaktperson er ofte en pædagogisk uddannet medarbejder, der støtter og vejleder børn og unge, hvor der er et særligt behov for støtte efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

Kan jeg blive kontaktperson?

Som udgangspunkt er du kontaktperson for barnet/den unge. Det er socialrådgiverens ansvar at du og forældrene mødes, og at din rolle præciseres overfor dem, inden du starter på opgaven. For barnet/den unge er det vigtigt, at der er en god kemi mellem dig og forældrene.

Hvad kan en støtte kontaktperson hjælpe med?

Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at komme godt videre i uddannelse eller job. Den unge følges af kontaktpersonen i overgangen mellem grund- skole og uddannelse, mellem uddannelser eller mellem uddannelse og job for at sikre, at den unge oplever sammenhæng og kontinuitet i indsatsen.

Hvor meget tjener en kontaktperson om måneden?

Kontaktperson. Timepris: 475 kr. hele døgnet eller en fast løn pr. måned.

Hvordan bliver man støtteperson?

Du kan blive ulønnet frivillig støtteperson, og i nogle tilfælde kan du blive § 54 støtteperson til forældre til anbragte børn og få vederlag for at være støtteperson. En § 54 støtteperson bevilliges af kommunen, som betaler vederlaget. Støttepersonen er gratis for forældrene.

Hvad får en støtte kontaktperson i løn?

Honorar pr. time er kr. 138,98 (januar 2021) for dig som ikke har en relevant faglig uddannelse og kr. 163,39 (januar 2021) for dig som har en relevant faglig uddannelse.

Hvad er særlige sociale problemer?

Særlige sociale problemer kan fx være misbrug og hjemløshed, der fører til, at borgeren ikke er i stand til at benytte sig af samfundets tilbud og muligheder. Der skal være tale om, at borgerens livsudfoldelse er begrænset i et sådant omfang, at han/hun ikke kan leve et liv på lige fod med andre.

Hvad får man i løn som kontaktperson?

Honorar pr. time er kr. 138,98 (januar 2021) for dig som ikke har en relevant faglig uddannelse og kr. 163,39 (januar 2021) for dig som har en relevant faglig uddannelse.

Hvilke regler er der for inddragelse af målgruppen i handleplanen?

Efter servicelovens § 82, stk. 1, har kommunalbestyrelsen pligt til at yde hjælp i overensstemmelse med lovens formål over for personer, der ikke kan tage vare på deres egne interesser. Der vil her være tale om personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Hvad er paragraf 83?

Efter servicelovens § 83 har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Hvad tjener en kommunalt ansat?

Lønstatistik for magistre ansat i kommunerne

AC- basisløntrinGennem- snitsløn5 % tjener mindre end
Trin 4 2-årigt31.717,3228.554,11
Trin 534.281,6130.411,46
Trin 636.294,4632.555,10
Trin 842.390,3236.285,22