:

Kan man læse om retssager?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan man læse om retssager?
 2. Er alle retssager offentlige?
 3. Kan man se hvem der skal i retten?
 4. Er straffesager offentlige?
 5. Hvor finder man byretsdomme?
 6. Hvor kan man se retslister?
 7. Er retsmøder offentlige?
 8. Hvor kan man finde retssager?
 9. Hvem er med i en retssal?
 10. Hvor kan man se retsafgørelser?
 11. Hvad er strafferetsplejen?
 12. Er anklageskrifter offentlige?
 13. Hvor kan man finde domsafsigelser?
 14. Hvorfor er der navneforbud?
 15. Hvornår kan dørene i en retssag lukkes for offentligheden?

Kan man læse om retssager?

Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser. Her kan du læse om hovedreglerne for aktindsigt, og om hvordan du konkret søger om aktindsigt. Aktindsigt betyder bl. a., at man i både straffesager og civile sager har mulighed for at gennemse en doms konklusion, hvis man anmoder om det.

Er alle retssager offentlige?

De fleste retssager er offentlige. Skoleklasser og større grupper skal kontakte retten i forvejen, hvis de gerne vil overvære en retssag.

Kan man se hvem der skal i retten?

Den person eller virksomhed, der opretter en sag på minretssag.dk, får straks adgang til sagen på minretssag.dk. Myndigheder og virksomheder, fx advokatvirksomheder, kan selv fastsætte, hvilke medarbejdere der skal have adgang. Retten får adgang til en sag, når den er anlagt.

Er straffesager offentlige?

Retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov. Stk. 2. Retsmøder, hvori der afsiges dom, er altid offentlige.

Hvor finder man byretsdomme?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Hvor kan man se retslister?

Find ret. Der er 24 byretter med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du indtaste en adresse og se retter adressen hører under.

Er retsmøder offentlige?

I Danmark er alle retsmøder som udgangspunkt offentlige. Det vil sige, at borgere og repræsentanter fra pressen har adgang til alle retsmøder. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at offentligheden (for eksempel pressen) ikke har adgang til at overvære, hvad der foregår i en del af eller i hele retsmødet.

Hvor kan man finde retssager?

Danmarks Domstole har åbnet Domsdatabasen, hvor du kan søge og finde domme afsagt ved domstolene. Databasen er åben for alle og har været et ønske fra både politisk side og aktører med interesse i domme. Ved lanceringen indeholder databasen en mindre mængde nyligt afsagte domme.

Hvem er med i en retssal?

Der vil altid være en eller flere tiltalte, og som oftest har den eller de tiltalte en forsvarsadvokat. Der vil endvidere være en eller flere dommere og en anklager til stede. I nogle sager vil der også være en bistandsadvokat, som er advokat for offeret i sagen.

Hvor kan man se retsafgørelser?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Hvad er strafferetsplejen?

Med begrebet "sager inden for strafferetsplejen" forstås alle sager vedrørende gennemførelse af strafferetlige retsfølger, herunder også de sager, der efter særlig hjemmel behandles af andre forvaltningsmyndigheder end politi og anklagemyndighed. Begrebet ”sager inden for strafferetsplejen” skal fortolkes bredt.

Er anklageskrifter offentlige?

Du kan søge aktindsigt i bl. a. efterforskningsmateriale, anklageskrifter og retsmødebegæringer.

Hvor kan man finde domsafsigelser?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for Retsvæsen (UfR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Hvorfor er der navneforbud?

Oftest medfører navneforbuddet, at medierne alene omtaler personen ved vedkommendes initialer. Der nedlægges navneforbud, hvis det formodes, at offentlig gengivelse af den sigtedes navn vil bringe nogens sikkerhed i fare eller udsætte dem for unødvendig krænkelse.

Hvornår kan dørene i en retssag lukkes for offentligheden?

Retssager i Danmark er som udgangspunkt offentlige, og domme afsiges altid i et åbent retsmøde. Dørene kan dog lukkes, når særlige hensyn til en part, et vidne eller andre med tilknytning til sagen gør det påkrævet.