:

Hvad er kvalitative data?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er kvalitative data?
 2. Hvorfor Metodetriangulering?
 3. Hvorfor bruge kvantitativ metode?
 4. Hvilke data indsamles ved kvalitative teknikker?
 5. Hvad er kvantitative data?
 6. Hvad er Overførbarhed?
 7. Hvorfor vælge semistruktureret interview?
 8. Hvad er styrkerne ved kvantitative data?
 9. Hvorfor bruger man kvalitativ metode?
 10. Hvad er en meningskondensering?
 11. Hvad er kvalitativ evaluering?
 12. Hvad kan man bruge kvantitativ til?
 13. Hvad kendetegner kvantitative metoder?
 14. Hvad er samfundsvidenskab?
 15. Hvad er kvalitativ analyse?
 16. Hvad er kvantitative data?
 17. Hvad er kvalitativ og kvantitativ metode?
 18. Er kvalitativ forskning snævert?

Hvad er kvalitative data?

Kvalitative data indsamler oplysninger, som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter. En kvalitativ spørgeundersøgelse er mindre struktureret: Den søger at gå i dybden med emnet for at opnå information om hvad der motiverer folk, deres tankegang og holdninger.

Hvorfor Metodetriangulering?

Indenfor kvalitativ metode benyttes triangulering ofte til at finde frem til de forskellige aspekter i undersøgelsen der med fordel kan sammenlignes, for at styrke undersøgelsen validitet. Triangulering kan på flere måder bruges til at styrke validiteten.

Hvorfor bruge kvantitativ metode?

Ved brug af kvantitativ metode får forskeren ofte en stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er ofte bedre end ved den kvalitative tilgang, fordi man har mulighed for at nå en stor målgruppe.

Hvilke data indsamles ved kvalitative teknikker?

Kvalitativ undersøgelsesforskning er en mindre struktureret forskningsmetodologi, som bruges til at få dybdegående oplysninger om menneskers grundlæggende ræsonnementer og motivationer. Målet i sidste ende er at udvikle en dybere forståelse for et emne, stridspunkt eller problem fra et individuelt perspektiv.

Hvad er kvantitative data?

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

Hvad er Overførbarhed?

Overførbarhed (transferability) Det gør forskeren ved at beskrive den kontekst eller sammenhæng, som data fremkommer i. Her er en grundig beskrivelse af informanterne en afgørende faktor. Det gælder relevante demografiske oplysninger, deltagerniveau og baggrund for udvælgelse (5,7,8).

Hvorfor vælge semistruktureret interview?

Metoden giver intervieweren en mulighed for at styre interviewet, samtidig med at respondenten frit kan besvare spørgsmålene. Det semistrukturerede interview kan med fordel bruges, hvis du kun har mulighed for at interviewe deltagerne én gang, og derfor vil sikre dig at, alle centrale emner berøres.

Hvad er styrkerne ved kvantitative data?

4.6: Hvad er styrkerne og svaghederne ved kvantitative undersøgelser? Den største fordel ved kvantitativ metode er, at du ret nemt får et stort datamateriale. Desuden kan de indsamlede data nemt kombineres i krydstabeller for på den måde nemmere at se mønstre og sammenhænge mellem variable.

Hvorfor bruger man kvalitativ metode?

Målet med at bruge den kvalitative metode er at opnå en dybere forståelse for eller ny viden om de personer, vi undersøger i forhold til, hvad de tænker og mener, og hvorfor de handler, som de gør, via de svar vi har fået gennem observationer eller interviews.

Hvad er en meningskondensering?

(Giorgi 1997) Ifølge Kvale og Giorgi indebærer ”meningskondensering”, at de meninger der udtrykkes af informanterne gives en kortere formulering. Lange udsagn sammenfattes, hvor hovedbetydningen omformuleres i få ord.

Hvad er kvalitativ evaluering?

Den kvalitative evaluering bestræber sig på at synliggøre forskellige aktørperspektiver og få italesat aktørernes oplevelser og erfaringer med aldersintegrerede stamklasser og differentierede faghold.

Hvad kan man bruge kvantitativ til?

Vi bruger kvantitativ metode til at afdække forhold, der kan kvantificeres – dvs. sættes på tal. Kvantitativ metode kan bruges til at finde ud af, om der er en signifikant sammenhæng mellem to eller flere af de undersøgte forhold.

Hvad kendetegner kvantitative metoder?

Kvantitative metoder vægter, i modsætning til kvalitative metoder, indsamlingen af større mængder af "hårde" data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. De kategoriseres ofte vha. statistiske metoder, og resultaterne præsenteres numerisk.

Hvad er samfundsvidenskab?

Samfundsvidenskab, den del af videnskaben, som beskæftiger sig med en række aspekter af menneskeskabte fællesskaber, samfund, fx sociale, økonomiske og politiske forhold.

Hvad er kvalitativ analyse?

 • ’Qualitative analysis’ inden for kemi, der består i at analysere kemiske forbindelser. Biologers feltundersøgelser, hvor de studerer dyrs liv i deres naturlige omgivelser.

Hvad er kvantitative data?

 • Bente Halkier påpeger, at man i samfundsvidenskab bruger kvantitative data til at udtale sig om udbredelsen af eksempelvis mønstre af holdninger og handlinger, som er repræsentative for befolkningen. Det er generalisering på basis af kvantitative data, som tit kaldes »repræsentativ« eller »statistisk generalisering«.

Hvad er kvalitativ og kvantitativ metode?

 • Kvalitativ og kvantitativ metode - her er forskellen Grundlæggende kan verden undersøges ved hjælp af to forskellige videnskabelige metoder: en kvalitativ og en kvantitativ. Den kvantitative metode går ud på at indsamle et kæmpemateriale, så man kan aflæse sammenhænge og tendenser, kortlægge udbredelsen af folks holdninger eller finde ud af, hvor mange patienter der bliver syge af en ...

Er kvalitativ forskning snævert?

 • Kvalitativ forskning er af kritikerne udskældt for at se for snævert på mennesker, fordi man undersøger en relativt lille gruppe. Men Svend Brinkmanns erfaring er, at kvalitativ forskning tværtimod virker tættere på mennesker og er mere nærværende at forholde sig til end kvantitativ forskning.