:

Hvem kan ikke klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem kan ikke klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling?
 2. Kan man trække en klage tilbage?
 3. Kan man klage til borgmesteren?
 4. Hvilke sanktionsmuligheder har de forskellige klagenævn?
 5. Hvad er et klagenævn?
 6. Kan Klagenævnet uddele bøder?
 7. Hvad sker der hvis borgeren ikke overholder klagefristen?
 8. Hvordan skriver jeg en klage til kommunen?
 9. Hvem kan klage til ombudsmanden?
 10. Hvad er Pengeinstitutankenævnet?

Hvem kan ikke klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling?

Hvem kan du klage over? Du skal oplyse navnene på en eller flere godkendte ejendomsmæglere for at Disciplinærnævnet kan behandle din klage. Nævnet kan ikke behandle klager over andre medarbejdere hos ejendomsformidlingsvirksomheden, eksempelvis ansatte med titlen ”Salg & vurdering”.

Kan man trække en klage tilbage?

Tilskadekomne eller fuldmagtshaver har derefter mulighed for eventuelt at trække klagen, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse. Det kan dog ikke lade sig gøre, at stoppe en sag ved at trække anken, hvis forsikringsselskabet også har klaget.

Kan man klage til borgmesteren?

3 i den kommunale styrelseslov har borgmesteren ansvaret for, at kommunens medarbejdere udfører deres arbejde i overensstemmelse med lovgivning m.v. Hvis en borger oplever, at administrationen ikke gør dette, kan borgeren klage til borgmesteren over sagsbehandlingen. Det fremgår af retssikkerhedsloven § 60, stk.

Hvilke sanktionsmuligheder har de forskellige klagenævn?

Klagenævnet for Udbud har en række reaktions- og sanktionsmuligheder, heriblandt:

 • at tillægge en klage opsættende virkning (standse en udbudsforretning)
 • at konstatere om udbudsreglerne er overtrådt.
 • at annullere en beslutning om at indgå kontrakt.
 • at pålægge lovliggørelse af en udbudsproces.

Hvad er et klagenævn?

Klagenævnet for Ejendomsformidling er et ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere. Nævnet behandler ikke klager vedrørende erhverv.

Kan Klagenævnet uddele bøder?

Klagenævnet for Ejendomsformidling Endvidere vil Dansk Ejendomsmæglerforenings etiske råd fortsat kunne udtale kritik og pålægge bøder til sine medlemmer. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvad sker der hvis borgeren ikke overholder klagefristen?

Afhængig af de nærmere omstændigheder må sagen først undersøges. Hvis det ikke sker, er der risiko for at myndigheden beregner klagefristen forkert, og dermed får borgeren ikke altid den klagemulighed som han eller hun efter loven har krav på," siger Hans Gammeltoft-Hansen.

Hvordan skriver jeg en klage til kommunen?

Klagevejledning – 10 gode råd

 1. Der findes ingen krav til, hvordan din klage skal se ud. ...
 2. Det er for så vidt nok at skrive, at du klager. ...
 3. Skriv tydeligt hvad du klager over. ...
 4. Begrund hvorfor du er uenig i kommunens vurdering.
 5. Det kan være en god ide at sikre dig, at kommunen har alle relevante oplysninger om dig og din sag.

Hvem kan klage til ombudsmanden?

Enhver kan klage til ombudsmanden Det gælder, uanset om du er myndig, om du er dansk statsborger, eller om du bor i Danmark. Brug klageskemaet Hvis du vil klage, opfordrer vi dig til at bruge vores klageskema. Klagefrist Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over.

Hvad er Pengeinstitutankenævnet?

Pengeinstitutankenævnet behandler klager over danske pengeinstitutter og deres datterselskaber i Danmark, fx børsmæglerselskaber, finansieringsselskaber m.v., som ikke har deres eget klagenævn.