:

Kan man få plejeorlov til pårørende på plejehjem?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man få plejeorlov til pårørende på plejehjem?
  2. Er plejevederlag skattefrit?
  3. Hvornår stopper plejeorlov?
  4. Hvordan søger jeg Omsorgsorlov?
  5. Kan arbejdsgiver nægte orlov?

Kan man få plejeorlov til pårørende på plejehjem?

Som uhelbredeligt syg har man mulighed for at have en pårørende i hjemmet den sidste tid. Bevilling af plejeorlov sker efter lægelig vurdering. Den pårørende aflønnes af kommunen i form af et pleje- vederlag.

Er plejevederlag skattefrit?

Det plejevederlag, som døgnplejerne får, er skattepligtigt og skal regnes med til den personlige indkomst.

Hvornår stopper plejeorlov?

Der er også mulighed for, at flere kan dele plejeorloven mel- lem sig. Man kan højst få udbetalt plejevederlag svarende til 37 timers beskæftigelse om ugen. når plejeforholdet afsluttes eller 14 dage efter dødsfaldet. hvis den syge tager varigt eller langvarigt ophold på plejehjem, hospital eller hospice.

Hvordan søger jeg Omsorgsorlov?

Du ansøger om omsorgsorlov i den kommune, hvor den syge bor. Kommunen skal give dig rådgivning og vejledning og tilbyde den nødvendige støtte fx hjælpemidler eller aflastning og afløsning i pasningsperioden.

Kan arbejdsgiver nægte orlov?

Hvis din arbejdsgiver giver afslag på din anmodning om orlov, skal afslaget således begrundes med, hvorfor dit fravær er en ulempe for arbejdspladsen. Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe du har ret til orlov. Dette skal du aftale med din arbejdsgiver.