:

Hvad kan en grundejerforening bestemme?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan en grundejerforening bestemme?
 2. Kan man træde ud af en grundejerforening?
 3. Kan man tvinges ind i en grundejerforening?
 4. Hvad må en grundejerforening bruge penge på?
 5. Hvad sker der hvis man ikke betaler til grundejerforeningen?
 6. Er der altid en grundejerforening?
 7. Kan man melde sig ud af en ejerforening?
 8. Hvad må en bestyrelse bestemme i en ejerforening?
 9. Er en grundejerforening skattepligtig?
 10. Er en grundejerforening en frivillig forening?
 11. Kan man blive smidt ud af en ejerbolig?

Hvad kan en grundejerforening bestemme?

I praksis kan grundejerforeningen bestemme alt, der relaterer sig til din ejendom, så længe det indgår i vedtægterne, fordi et flertal har stemt for på generalforsamlingen. Dog gælder dette udelukkende, så længe vedtægterne er indenfor rimelighedens grænser.

Kan man træde ud af en grundejerforening?

Hvis en lokalplan har pålagt pligt, kan grundejerforeningens medlemmer ikke ændre ved det. Er der ikke tinglyst medlemspligt og er sådan ikke bestemt i en lokalplan, så afhænger retten til udmeldelse af aftalen, der danner grundlag for medlemskab.

Kan man tvinges ind i en grundejerforening?

Medlemskab af en grundejerforening er frivilligt, medmindre det er tinglyst på ejendommen eller står i lokalplanen, at du skal være medlem. Men du kan ikke bare slippe for de fælles omkostninger. Alle husejere i området skal være enige om en tinglysning, hvis de skal kræve at alle skal bidrage til vedligeholdelse.

Hvad må en grundejerforening bruge penge på?

Svar: Det er foreningens formålsbestemmelse, der afgør, hvad man må bruge foreningens penge til. Jeg tror ikke, at det er helt usædvanligt at gøre sådan, men det er nok på grænsen af det juridisk forsvarlige. Det under alle omstændigheder være en ufravigelig betingelse, at alle har mulighed for at deltage.

Hvad sker der hvis man ikke betaler til grundejerforeningen?

Jf. inkassoloven §10 skal man sende et rykkerbrev inden sagen går videre til inkasso. For hver gang man sender en erindring eller et rykkerbrev må man forlange et rykkergebyr på 100 kr. som grundejeren skal betale.

Er der altid en grundejerforening?

Hvis det er kommunen, der gennem en lokalplan eller et servitut for et nyudstykket område har besluttet, at der skal være en grundejerforening, og at alle grundejere har pligt til at være medlem, så vil det typisk være sådan, at det fremgår af lokalplanen for området eller der er tinglyst en pligt på ejendommen til at ...

Kan man melde sig ud af en ejerforening?

Når en ejendom opdeles i ejerlejligheder, skal der ifølge ejerlejlighedsloven samtidig stiftes en ejerforening, hvor alle ejere af lejlighederne er lovpligtige medlemmer. Man kan altså ikke ”melde sig ud” af en ejerforening.

Hvad må en bestyrelse bestemme i en ejerforening?

Bestyrelsen kan træffe beslutninger om ejerforeningens drift baseret på såkaldt 'sædvaneret', hvilket betyder, at bestyrelsen kan træffe de beslutninger, som bestyrelser sædvanligvis kan træffe. Det betyder, at rækkevidden af denne kompetence er flydende.

Er en grundejerforening skattepligtig?

Grundejerforeninger betaler skat med samme sats som aktie- og anpartsselskaber, det vil sige med 22 %, men kun af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Det har kun få grundejerforeninger. Det er derfor sjældent, at sådanne foreninger i praksis betaler skat.

Er en grundejerforening en frivillig forening?

En frivillig forening kan have mange forskellige formål, det kan fx være en grundejerforening, en idrætsforening, en almennyttig boligforening, ejerforening, kulturel forening eller lignende.

Kan man blive smidt ud af en ejerbolig?

Generelt må det nok antages, at domstolene vil være yderst tilbageholdende med at sætte en ejerlejlighedsejer ud af sin ejerlejlighed på baggrund af § 8. Retspraksis viser dog også, at man kan gå andre veje, og enten kræve erstatning – eller måske tilpligte en ejer til at ophøre med en given aktivitet.