:

Kan man straffes for uagtsom medvirken?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man straffes for uagtsom medvirken?
  2. Hvad er straffen for terror?
  3. Kan man medvirke til forsøg?
  4. Hvad er antiterrorloven?
  5. Hvor længe sidder livstidsfanger?

Kan man straffes for uagtsom medvirken?

For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.

Hvad er straffen for terror?

Med fængsel indtil 8 år straffes den, som lader sig hverve til at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a. Er den pågældende tilsluttet en væbnet styrke, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år eller under særligt skærpende omstændigheder til fængsel indtil på livstid.

Kan man medvirke til forsøg?

Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg. Stk. 2. Den for lovovertrædelsen foreskrevne straf kan ved forsøg nedsættes, navnlig når forsøget vidner om ringe styrke eller fasthed i det forbryderiske forsæt.

Hvad er antiterrorloven?

Den såkaldte antiterrorlov (se kilder) hedder også Lov nr. 378 og har titlen: "Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige.

Hvor længe sidder livstidsfanger?

Fængsel på livstid er landets strengeste straf og betyder som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet. I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.