:

Hvad laver Økonomiudvalget og hvem sidder i det?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad laver Økonomiudvalget og hvem sidder i det?
 2. Hvordan en lov bliver vedtaget i Folketinget?
 3. Hvad gør økonomiudvalget?
 4. Hvad er ØU?
 5. Hvem fremsætter beslutningsforslag?
 6. Hvem vedtage et lovforslag?
 7. Hvad menes der med ordet Kontrolmiddel?
 8. Hvad er Initiativfasen?
 9. Hvorfor skal en lov behandles 3 gange?
 10. Hvornår kan kommunalbestyrelsen afholde møder?
 11. Hvordan prioriteres kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid?
 12. Hvad er staten og samfund?
 13. Hvordan deltager politikerne i kommunalbestyrelsen?

Hvad laver Økonomiudvalget og hvem sidder i det?

Økonomiudvalgets opgaver vedrører især regeringens samlede økonomiske politik. Udvalget behandler forslag til finanslove, de økonomiske relationer til kommuner og regioner og andre initiativer og sager med væsentlige konsekvenser for økonomi og budget. Økonomiudvalget mødes normalt en gang om ugen.

Hvordan en lov bliver vedtaget i Folketinget?

Før en lov kan vedtages, skal den behandles tre gange i Folketinget. Det tager lang tid og kræver juridisk indsigt at udarbejde et lovforslag. Derfor er det regeringen, der fremsætter de fleste lovforslag.

Hvad gør økonomiudvalget?

Økonomiudvalgets opgave er at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget er rådgivende i forhold til byrådet og borgmesteren og kan således komme med anbefalinger til byrådet. Efter sin gennemgang af sagen sender udvalget en erklæring til byrådet, som derefter træffer den endelige afgørelse.

Hvad er ØU?

ØU er en kreativ efterskole i Jylland. Vælg mellem seks KREATIVE og SKABENDE linjer samt masser af valgfag og tag rejsen ind i fællesskabet og ud i verden. Vi tror på TILLID frem for kontrol. Det kalder vi FRIHED UNDER ANSVAR.

Hvem fremsætter beslutningsforslag?

Det er intentionen med borgerforslagsordningen, at borgerforslag, der fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget, skal til både 1. behandling og 2. (sidste) behandling i Folketingssalen. Her bliver der først stemt om eventuelle ændringsforslag og derefter om forslagets vedtagelse eller forkastelse.

Hvem vedtage et lovforslag?

Lovgivningsprocessen i Folketinget / Folketinget.

Hvad menes der med ordet Kontrolmiddel?

En forespørgsel til regeringen eller en minister er et alvorligt politisk kontrolmiddel, idet den efterfølgende debat kan give anledning til fremsættelse af en dagsorden, motiveret dagsorden (nu benævnt vedtagelse), der kan udtrykke kritik af eller endog mistillid til regeringen, såfremt den vedtages.

Hvad er Initiativfasen?

Initiativfasen - En idé til et lovforslag, som oftest bliver udarbejdet i et ministerium, af interesseorganisationer, EU eller partier. Lovforberedelsesfasen - Et udvalg sættes grundigt ind i sagen, og kigger bl. a. på økonomi og miljømæssige konsekvenser.

Hvorfor skal en lov behandles 3 gange?

Siden førstebehandlingen har lovforslaget været behandlet i det relevante udvalg, som har udarbejdet en betænkning om det. Ved andenbehandlingen drøftes forslaget generelt, ligesom dets enkelte dele debatteres. Ofte har partierne stillet ændringsforslag til forslaget.

Hvornår kan kommunalbestyrelsen afholde møder?

 • Kommunalbestyrelsen og udvalg- ene fastsætter som udgangspunkt selv, hvornår de ønsker at afholde møder, men når mødeplanen for et år er vedtaget, er den som udgangspunkt bindende. Derfor er det vigtigt, at kommunal- bestyrelsen på et tidligt tidspunkt drøfter, hvordan mødetidspunkter og mødelængde kan tilrettelæg- ges på en hensigtsmæssig måde.

Hvordan prioriteres kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid?

 • God politisk ledelse kræver også, at kommunalbestyrelsesmedlem- mernes tid prioriteres. Det skal der tages højde for, når kommu- nalbestyrelserne aftaler mødeka- lenderen – ikke kun for kommunal- bestyrelsesmøderne, men også for de øvrige mødefora.

Hvad er staten og samfund?

 • Stat og samfund kan bruges synonymt, men i reglen modstilles de to begreber, således at staten betegner landets regering og politiske system, mens samfund er fællesbetegnelsen for sociale, økonomiske og kulturelle relationer mellem landets indbyggere.

Hvordan deltager politikerne i kommunalbestyrelsen?

 • Politikerne deltager i den offent- lige debat, forbereder politiske oplæg, besøger de kommunale institutioner, deltager i eksterne møder og mange andre aktiviteter, som alle er med til at forberede og modne den politiske beslut- ningsproces. Derfor er de ar- bejdsvilkår, som kommunalpoliti- kerne har uden for selve mødeafholdelsen i kommunalbe-