:

Hvilke ejendomme er afskrivningsberettiget?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilke ejendomme er afskrivningsberettiget?
 2. Hvornår er en bygning Afskrivningsberettiget?
 3. Hvad er årets afskrivninger?
 4. Hvad er afskrivningsberettiget?
 5. Hvilke bygninger kan afskrives?
 6. Hvilke bygninger kan ikke afskrives?
 7. Hvor meget må man afskrive på bygninger?
 8. Hvorfor bruge Saldometoden?
 9. Hvad afskriver man?
 10. Hvor stort et beløb kan der maksimum afskrives på et aktiv?
 11. Hvornår kan man afskrive skattemæssigt?
 12. Kan der afskrives på grunde?
 13. Hvilke bygninger kan der afskrives på?
 14. Kan man afskrive på bygninger?
 15. Hvor meget må man afskrive?

Hvilke ejendomme er afskrivningsberettiget?

Der kan afskrives på erhvervsmæssigt benyttede bygninger, uanset om bygningen udlejes eller benyttes af ejeren selv. Det faktum, at ejeren udlejer bygningen erhvervsmæssigt, betyder i sig selv, at bygningen benyttes er-hvervsmæssigt. Det er derfor uden betydning, om lejer benytter ejendommen erhvervsmæssigt eller ej.

Hvornår er en bygning Afskrivningsberettiget?

Det er ikke tilstrækkeligt, at bygningen er færdiggjort i et sådant omfang, at den kan tages i brug til et afskrivningsberettiget formål. Når en bygning benyttes erhvervsmæssigt, vil den være afskrivningsberettiget efter AL § 14, medmindre den ikke kan afskrives efter AL § 14, stk. 2.

Hvad er årets afskrivninger?

For at finde det beløb der årligt skal afskrives med lineære afskrivninger benyttes en formel. Lineær afskrivning formel: Årlig afskrivning = ( kostpris - scrapværdi ) / brugstid. Kostpris: Kostprisen er her den pris man har givet for aktivet på anskaffelsestidspunktet.

Hvad er afskrivningsberettiget?

som man har ret til at afskrive i en økonomisk indberetning, beregning el. lign. De skattemæssige afskrivninger på de afskrivningsberettigede ejendomme indebærer, at investorerne opnår løbende skattebesparelser JyP2007.

Hvilke bygninger kan afskrives?

Som udgangspunkt kan der afskrivesbygninger der anvendes erhvervsmæssigt. Dog findes der bygninger som der ikke kan afskrives på. De bygninger der ikke kan afskrives på er eksempelvis de fleste former for beboelse, lægeklinikker og tandlægeklinikker.

Hvilke bygninger kan ikke afskrives?

Der kan ikke afskrives på hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker, lægehuse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt på bygninger, der anvendes til anden virksomhed med sygdomsbehandling. Se AL § 14, stk. 2, nr. 6.

Hvor meget må man afskrive på bygninger?

Der opgøres ét afskrivningsgrundlag (saldoværdien) og der afskrives så med højst 25 % om året, jf. AL § 5, stk. 3 (man kan vælge en mindre sats, hvis man vil). Hvis der er kr.

Hvorfor bruge Saldometoden?

Saldometoden: Når man anvender saldometoden til at afskrive, afskriver man aktivets restværdi med en fast procentsats hvert år. Årsagen til dette er, at et aktivs værdiforringelse typisk er størst i første del af aktivets levetid.

Hvad afskriver man?

Hvad er en afskrivning – materielle, immaterielle og finansielle? Når du laver en afskrivning, nedskriver du værdien af et aktiv. En mere teknisk forklaring er, at der er tale om en regnskabsmæssig postering, hvor en virksomhed formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over dennes brugstid.

Hvor stort et beløb kan der maksimum afskrives på et aktiv?

Afskrivninger. Driftsmidler, maks. Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves fra 14.100 kr. til 30.000 kr.

Hvornår kan man afskrive skattemæssigt?

Hovedprincippet bag skattemæssige afskrivninger er, at der er fradrag for den værdinedgang, der er på et aktiv, når det bliver brugt erhvervsmæssigt. Bliver aktivet kun brugt delvist erhvervsmæssigt, er der kun fradrag i forhold til den del, der anvendes erhvervsmæssigt.

Kan der afskrives på grunde?

Alle bygninger, der indregnes og måles til kostpris, skal afskrives. Grunde antages derimod at have en ubegrænset brugstid, hvorfor der ikke skal afskrives på disse. Afskrivningsmetode samt skøn over scrapværdi og brugstid skal oplyses under anvendt regnskabspraksis.

Hvilke bygninger kan der afskrives på?

Som udgangspunkt kan der afskrivesbygninger der anvendes erhvervsmæssigt. Dog findes der bygninger som der ikke kan afskrives på. De bygninger der ikke kan afskrives på er eksempelvis de fleste former for beboelse, lægeklinikker og tandlægeklinikker.

Kan man afskrive på bygninger?

Hovedregel. AL § 14 afgrænser de bygninger, som der kan afskrives på. Der er tale om en negativ afgrænsning, fordi der kan afskrives skattemæssigt på alle erhvervsmæssigt benyttede bygninger, der ikke anvendes til de formål, der opregnes i AL § 14, stk.

Hvor meget må man afskrive?

Der kan maksimalt afskrives 25% om året. Har man således købt en bil til 100.000 kr. vil der det første år kunne afskrives 25% af 100.000 kr.