:

Hvad koder et gen for?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad koder et gen for?
 2. Hvad indeholder et gen?
 3. Hvor mange forskellige genotyper findes der?
 4. Hvad betyder det at to gener er allele?
 5. Hvad er en nedarvning?
 6. Hvad er RNA Tripletter?
 7. Hvad laver en genetiker?
 8. Hvor i cellen sidder generne?
 9. Hvad kan man producere ud fra et gen?
 10. Hvad er et Udspaltningsforhold?
 11. Hvordan laver man et Krydsningsskema?
 12. Hvor mange alleler er der i et gen?
 13. Hvad betyder en allel?
 14. Hvordan egenskaber kan nedarves?
 15. Hvordan kan sygdomme nedarves?

Hvad koder et gen for?

Et gen er en sekvens af DNA, der koder for et protein, som en form for biologisk instruktion. Genet giver derved en arvelig egenskab, da DNA'et videregives til nye celler. Gener kan påvirke deres organisme meget tydeligt, fx bestemme hvad øjenfarven bliver.

Hvad indeholder et gen?

Generne består af DNA og udgør (sammen med proteiner, bl. a. histoner) cellens kromosomer. Det sted, som et gen sidder på et kromosom, kaldes genets locus.

Hvor mange forskellige genotyper findes der?

Co-dominans

Allel fra forælder 1Allel fra forælder 2Genotype
AOAO
ABAB
BBBB
BOBO
2. okt. 2561 BE

Hvad betyder det at to gener er allele?

En allel er en bestemt udgave af et gen, som findes på et bestemt sted i et kromosom. Når allelerne fra begge forældre sidder på samme sted på hvert af de to homologe kromosomer, danner de tilsammen genotypen for individet. Har et individ to gange samme allel, så er det homozygot med hensyn til denne allel.

Hvad er en nedarvning?

Nedarvning er det område inden for genetik, der handler om, hvordan egenskaber går i arv fra forældre til afkom.

Hvad er RNA Tripletter?

Triplet, codon, i molekylærbiologien betegnelse for tre på hinanden følgende nukleotider i cellens DNA og mRNA (se RNA), der tilsammen koder for en enkelt aminosyre under proteinsyntesen (se proteiner).

Hvad laver en genetiker?

Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme. Kerneydelsen i klinisk genetik er genetisk rådgivning, der omfatter udredning, diagnostik og information om genetisk betingede sygdomme til patienter og deres slægtninge.

Hvor i cellen sidder generne?

DNA er en forkortelse af deoxyribonukleinsyre. Et gen er en bestemt rækkefølge af disse baser, og generne er placeret på kromosomerne som perler på en snor. Tre på hinanden følgende baser i genet koder for en bestemt aminosyre. Aminosyrerne er byggestene i proteinerne.

Hvad kan man producere ud fra et gen?

Mere præcist rummer DNA'et opskriften på, hvilke typer af proteiner en organisme kan producere, mens et gen er et stykke af DNA-strengen, der rummer opskriften på eller koder for proteiner og forskellige andre molekyler, der styrer cellen. Proteiner er centrale i alle levende organismer.

Hvad er et Udspaltningsforhold?

Udspaltningsforholdet er anderledes ved epistasi eller koblede gener. Der findes tilfælde med nedarvning af to gener, hvor udspaltningsforholdet 9 : 3 : 3 : 1 ikke ses: Hvis der er tale om epistasi. Hvis de to gener er koblede.

Hvordan laver man et Krydsningsskema?

Når man laver et krydsningsskema, er målet at forudse fordelingen af mulige genotyper i zygoterne. For at udfylde de blå felter, skal du kopier farens to alleler ind i de fire felter til højre for farens felter (i pilens retning).

Hvor mange alleler er der i et gen?

Nogle gener optræder kun med kun én allel, mens andre gener findes i over 100 forskellige udgaver. Hvis der findes mere end to forskellige alleler for et gen, kaldes de for multiple alleler.

Hvad betyder en allel?

Allel, en af flere mulige udgaver af et givet gen, en ældre betegnelse er allelomorf. Forskellige alleller adskiller sig fra hinanden ved forskelle i rækkefølgen af baser i DNA (dvs. i DNA-sekvensen) eller blot i deres herkomst; dvs. om de er arvet fra faderen eller moderen.

Hvordan egenskaber kan nedarves?

En del egenskaber bestemmes af gener på kønskromosomerne, deres nedarvning er kønsbunden. Almindeligvis er det egenskaber, som bestemmes af X-kromosomet. Nogle få egenskaber hos mennesker bestemmes af gener på Y-kromosomet. Disse nedarves udelukkende fra far til søn.

Hvordan kan sygdomme nedarves?

Ved dominant arv er risikoen for at en syg viderefører sygdommen til sine børn 50 %. Eksempler er Huntingtons sygdom og Marfan syndrom. Ved recessiv arv er begge forældre raske anlægsbærere, og risikoen for sygt barn er 25 %. Eksempler er cystisk fibrose, albinisme og mange medfødte stofskiftesygdomme.