:

Hvornår må man forskelsbehandle?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvornår må man forskelsbehandle?
 2. Hvornår er det diskrimination?
 3. Hvornår er diskrimination ulovligt?
 4. Hvad er indirekte forskelsbehandling?
 5. Er forskelsbehandling ulovligt?
 6. Er aldersdiskrimination lovligt?
 7. Hvad er direkte diskriminering?
 8. Hvad er straffen for diskrimination?
 9. Hvad er indirekte diskrimination?
 10. Hvad er forskelsbehandling?
 11. Hvornår er der tale om et handicap?
 12. Hvad betyder forskelsbehandle?
 13. Kan man fyres på grund af handicap?
 14. Hvornår er man psykisk handicappet?
 15. Kan man fyre en flexjobber?

Hvornår må man forskelsbehandle?

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Stk.

Hvornår er det diskrimination?

Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som fører til, at en person får en dårligere behandling eller beskyttelse end andre. Usaglig betyder, at grunden til at personen behandles forskelligt ikke kan forklares med en lovlig grund. Det er ikke ulovligt at behandle mennesker forskelligt.

Hvornår er diskrimination ulovligt?

»Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.

Hvad er indirekte forskelsbehandling?

Direkte og indirekte forskelsbehandling Indirekte forskelsbehandling er fx, hvis en arbejdsgiver stiller krav, der ikke er saglige i forhold til det job, der skal besættes, og kvalifikationskravet rammer en bestemt gruppe. Et formelt set neutralt kvalifikationskrav kan være sprogkrav.

Er forskelsbehandling ulovligt?

Forbuddet mod forskelsbehandling betyder, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse., når han ansætter, afskediger, forflytter, forfremmer eller fastsætter løn- og arbejdsvilkår.

Er aldersdiskrimination lovligt?

En sag om aldersdiskrimination kan indbringes for ligebehandlingsnævnet eller direkte til domstolene. Det er gratis at indbringe en sag for ligebehandlingsnævnet, mens der skal betales almindelig retsafgift, hvis sagen anlægges hos domstolene.

Hvad er direkte diskriminering?

Der er tale om direkte diskrimination, hvis en person behandles mindre favorabelt end en anden i en tilsvarende situation på grund af vedkommendes race eller etniske oprin- delse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuelle orientering.

Hvad er straffen for diskrimination?

”Den, som inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering nægter at betjene den pågældende på samme vilkår som andre, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil seks måneder.”

Hvad er indirekte diskrimination?

Indirekte diskrimination finder sted, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af fx en bestemt race, hudfarve, religion eller tro ringere end andre i tilsvarende situationer.

Hvad er forskelsbehandling?

Hvad er forskelsbehandling? Det er direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, alder, hudfarve, religion etc. behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling er altid forbudt.

Hvornår er der tale om et handicap?

Begrebet ”handicap” er en begrænsning, der skyldes bl. a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre en medarbejder i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre medarbejdere.

Hvad betyder forskelsbehandle?

Hvad er forskelsbehandling? Det er direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, alder, hudfarve, religion etc. behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Direkte forskelsbehandling er altid forbudt.

Kan man fyres på grund af handicap?

Man kan sagligt opsige en medarbejder med handicap på grund af handicaprelateret sygefravær, hvis arbejdsgiveren kan dokumentere at have opfyldt sin tilpasningsforpligtigelse, og hvis yderligere tilpasninger vil være en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiver.

Hvornår er man psykisk handicappet?

Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse spiller sammen med barrierer i personens omgivelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det kalder man et samfundsrelateret handicapbegreb.

Kan man fyre en flexjobber?

Som udgangspunkt kan du opsige en medarbejder i fleksjob på samme måde, som du kan opsige andre medarbejdere. Dog er hovedparten af fleksjobbere særlig beskyttet mod opsigelse på grund af handicap.