:

Er Tilgodehavender et aktiv?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er Tilgodehavender et aktiv?
 2. Hvordan bogføres et tilgodehavende?
 3. Hvad er andre tilgodehavender?
 4. Hvad er tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder?
 5. Hvad er aktiver i balance?
 6. Er Tilgodehavender et passiv?
 7. Hvordan bogføres tilbagebetaling?
 8. Hvilke kriterier er der for at bogføre et tab på en kunde?
 9. Hvad er aktiver og passiver i et regnskab?
 10. Er bankindestående er et passiv?
 11. Hvad er en kapitalinteresse?
 12. Hvorfor er aktiverne og passiverne det samme i en balance?
 13. Hvad der forstås ved aktiver?
 14. Hvad er passiver i en balance?
 15. Hvorfor skal der være balance mellem aktiver og passiver?
 16. Hvad er tilgodehavende?
 17. Hvad er tilgodehavende hos debitorer?
 18. Hvad er tilgodehavende hos leverandører?

Er Tilgodehavender et aktiv?

Regnskabsmæssigt bliver tilgodehavender behandlet som et aktiv. Når årsregnskabet skal udarbejdes, skal beløbet for tilgodehavender opgøres. Ofte bliver tilgodehavender for debitorer vist som en post for sig selv.

Hvordan bogføres et tilgodehavende?

I bogføringen føres tilgodehavende som omsætningsaktiver som oftest. Da det er penge som en virksomhed har til gode vedrørende virksomhedens omsætning. Omsætningsaktiver er generelt de aktiver som ikke har en løbetid på over et år. Herinde ligger tilgodehavender således, da man forventer at de betales inden for et år.

Hvad er andre tilgodehavender?

Andre tilgodehavender defineres som de kortfristede tilgodehavender, der ikke kan klassificeres under tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og igangværende arbejder for fremmed regning.

Hvad er tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder?

Hvis din virksomhed er tilknyttet andre virksomheder, for eksempel en søstervirksomhed, som har indflydelse på din virksomhed, såvel som du har indflydelse på den, kan der også være tale om et tilgodehavende her. Det kan eksempelvis være et udbytte eller lignende.

Hvad er aktiver i balance?

Indhold i balancen Aktiverne kan indeholde poster som anlægsaktiver, varebeholdninger, debitorer (tilgodehavender), likvider og periodeafgrænsningsposter. Passiverne kan indeholde poster som egenkapital, hensatte forpligtigelser, langfristet gæld og kortfristet gæld. Aktiver og passiver skal altid stemme overens.

Er Tilgodehavender et passiv?

Aktiver er kort fortalt værdierne i virksomheden. Det kan eksempelvis være ejendomme, biler, indestående i pengeinstitut, kassebeholdning, tilgodehavender fra salg, varelager osv. Aktiver kan opdeles i to kategorier; Anlægsaktiver er et aktiv med langsigtet værdi for virksomheden.

Hvordan bogføres tilbagebetaling?

Løsning

 1. Step 1. Du skal nu bogføre tilbagebetalingen. Gå til Bogføring og vælg Transaktioner. ...
 2. Step 2. Fordi du nu har annulleret hele betalingen, skal du registrere den korrekte betaling på ny. ...
 3. Step 3. Herefter skal du postere overbetalingen som to bagudrettede posteringer i kassekladden.
1. nov. 2021

Hvilke kriterier er der for at bogføre et tab på en kunde?

For at tab kan blive konstateret kræver det, at debitoren er gået i betalingsstandsning, er gået konkurs, har stået som tilgodehavende i 3 år eller lignende. Når et tab er konstateret, vil det stadig blive medregnet i hensættelse til tab, men det vil også blive medregnet i den skattemæssige del af årsregnskabet.

Hvad er aktiver og passiver i et regnskab?

Aktiver og passiver Hvor aktiver udgør en del af regnskabet, udgør passiver den anden. Et aktiv er noget, som virksomheden ejer - et passiv er noget, som virksomheden skylder væk. Aktiver og passiver skal altid stemme overens, for at der er balance i regnskabet.

Er bankindestående er et passiv?

Aktiver er kort fortalt værdierne i virksomheden. Det kan eksempelvis være ejendomme, biler, indestående i pengeinstitut, kassebeholdning, tilgodehavender fra salg, varelager osv. Aktiver kan opdeles i to kategorier; Anlægsaktiver er et aktiv med langsigtet værdi for virksomheden.

Hvad er en kapitalinteresse?

Definition af kapitalinteresser. ÅRL definerer i bilag 1 en kapitalinteresse som: En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders ret over egenkapital i en anden virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed.

Hvorfor er aktiverne og passiverne det samme i en balance?

Hvorfor skal passiver og aktiver balancere? Det skal de, fordi aktiverne kan man kalde for virksomhedens formue. Passiverne siger så noget om, hvordan man har finansieret den formue. Derfor skal de to tal være ens.

Hvad der forstås ved aktiver?

Aktiver er ting, der typisk har en levetid på over et år. Det kan eksempelvis være en bil, inventar, goodwill, patenter og lignende. Når du køber store ting til din virksomhed, vil de indgå som en værdi i regnskabet.

Hvad er passiver i en balance?

Ved passiver forstås summen af egenkapital og indgåede forpligtelser. Egenkapitalen er en residualpost i form af forskellen mellem aktiver og forpligtelser.

Hvorfor skal der være balance mellem aktiver og passiver?

Hvorfor skal passiver og aktiver balancere? Det skal de, fordi aktiverne kan man kalde for virksomhedens formue. Passiverne siger så noget om, hvordan man har finansieret den formue. Derfor skal de to tal være ens.

Hvad er tilgodehavende?

 • Tilgodehavende er et skyldent beløb fra en kunde, der har købt en vare eller ydelser på kredit, til en virksomhed. Med andre ord er et tilgodehavende det samme som manglende betaling for en vare eller ydelse, en virksomhed har solgt til en kunde. Derfor er tilgodehavende det omvendte af leverandørgæld.

Hvad er tilgodehavende hos debitorer?

 • Tilgodehavende hos debitorer: Tilgodehavende hos debitorer (kunder) er den mest gængse form for tilgodehavende. Tilgodehavende hos debitorer er det samlede beløb, virksomheden har til gode hos sine kunder. Jo færre penge virksomheden har i tilgodehavende, jo bedre.

Hvad er tilgodehavende hos leverandører?

 • Tilgodehavende hos leverandører: En anden type tilgodehavende kan opstå, hvis en virksomhed kommer til at overbetale en leverandør, så leverandøren kommer til at skylde virksomheden penge. Tilgodehavende på moms: Et tilgodehavende kan også opstå, hvis en virksomhed har mere købsmoms end salgsmoms.