:

Hvad er straffen for blufærdighedskrænkelse?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er straffen for blufærdighedskrænkelse?
 2. Hvad er paragraf 21?
 3. Hvad er paragraf 114?
 4. Hvad er paragraf 191?
 5. Hvad er grov blufærdighedskrænkelse?
 6. Hvad er straffen for at se børneporno?
 7. Hvor mange paragraffer er der i straffeloven?
 8. Hvornår er tyveri fuldbyrdet?
 9. Hvad er straffen for gidseltagning?
 10. Hvad er definitionen af terror?
 11. Hvor mange stoffer må man have på sig?
 12. Er amfetamin lovligt?
 13. Hvad er blufærdighedskrænkelser?
 14. Hvad er straffen for at udgive sig for at være en anden?
 15. Hvem er embedsmand?
 16. Hvad er egentlige embedsmænd?
 17. Hvad er embedsmandsrollen?
 18. Hvordan blev embedsmændene systematiseret?

Hvad er straffen for blufærdighedskrænkelse?

Efter straffelovens § 232 straffes den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Hvad er paragraf 21?

§ 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.

Hvad er paragraf 114?

§ 114 e. Med fængsel indtil 6 år straffes den, som i øvrigt fremmer virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af §§ 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d.

Hvad er paragraf 191?

§ 191. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år.

Hvad er grov blufærdighedskrænkelse?

Den grundlæggende betingelse for overtrædelse af straffelovens § 232 er, at handlingen efter sin art er egnet til at krænke blufærdigheden. Bestemmelsen anvendes i forbindelse med seksuelle handlinger af en vis grovhed, som ikke er omfattet af en af de andre bestemmelser i straffeloven om seksualforbrydelser.

Hvad er straffen for at se børneporno?

I dag kan erhvervsmæssigt salg eller anden udbredelse af børnepornografisk materiale straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 6 måneder. Besiddelse af børnepornografi kan straffes med bøde, jf. straffelovens § 235.

Hvor mange paragraffer er der i straffeloven?

Straffeloven eller den borgerlige straffelov er en lov, der er skrevet på grundlag af dansk strafferet. Straffeloven består af 29 kapitler og er inddelt i en almindelig og en særlig del.

Hvornår er tyveri fuldbyrdet?

Et tyveri er først fuldbyrdet, når gerningspersonen borttager den pågældende genstand, forudsat, at gerningspersonen har et forsæt til at skaffe sig selv eller andre uberettiget vinding.

Hvad er straffen for gidseltagning?

Hvis den højeste straf, der er foreskrevet for den pågældende handling, er mindre end 4 års fængsel, kan straffen dog stige til fængsel indtil 6 år. 1) Overtrædelse af § 180, § 181, stk. 1, § 183, stk. 1 eller 2, § 1, stk.

Hvad er definitionen af terror?

Terrorisme er vold, oftest mod sagesløse, udført af enkeltpersoner, grupper eller netværk. Formålet er at gennemtvinge politiske forandringer eller skabe opmærksomhed om et politisk eller religiøst budskab. Statsterrorisme er vold udøvet af stater mod egen befolkning eller andre landes befolkninger.

Hvor mange stoffer må man have på sig?

150-200 stk. Udover at bestemme, hvilken lov tiltalte dømmes efter, vil mængden også være bestemmende for den endelige straf. Ved små mængder, som alene er til eget forbrug, vil tiltalte kunne nøjes med en bøde.

Er amfetamin lovligt?

Som euforiserende stof tages amfetamin ofte i pulverform (sniffes) eller i tablet- eller kapselform, men kan også tages som indsprøjtning. Ikke-medicinsk brug, salg og produktion af amfetamin er ulovligt.

Hvad er blufærdighedskrænkelser?

Blufærdighedskrænkelse, seksuelle handlinger og ytringer af en vis grovhed, som ikke er omfattet af de alvorligere bestemmelser om seksualkriminalitet.

Hvad er straffen for at udgive sig for at være en anden?

lovens § 60. Efter ophavsretslovens § 76 kan overtrædelse af lovens § 2 eller § 70 straffes med bøde eller i visse tilfælde under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Hvem er embedsmand?

 • Embedsmand betegnede tidligere en person, der indtog en højere stilling i staten.

Hvad er egentlige embedsmænd?

 • Indførelsen i 1849 af demokratisk repræsentation medførte ikke større ændringer i embedsmændenes opgaver. I Danmark er egentlige forvaltningsuddannelser et nyt fænomen. Imidlertid blev det i 1821 krævet, at embedsmænd skulle have juridisk embedseksamen, og jurister har siden udgjort flertallet af centraladministrationens embedsmænd.

Hvad er embedsmandsrollen?

 • Embedsmandsrollen 1 Lovlighed. Embedsmænd skal altid handle inde for gældende ret. De må ikke handle i strid med grundloven eller... 2 Sandhed. Embedsmænd skal leve op til sandhedspligten. De må ikke medvirke til, at ministeren til Folketinget... 3 Faglighed. Embedsmænd skal handle inden for rammerne af almindelig faglighed. Det gælder navnlig i forbindelse med... More ...

Hvordan blev embedsmændene systematiseret?

 • Embedsmændenes løn-, arbejds- og pensionsvilkår blev første gang systematiseret med Tjenestemandsloven i 1919. I 1962 blev der åbnet for overenskomstansættelse af akademikere, og i 1969 blev det for centraladministrationens vedkommende vedtaget, at kun chefer kan ansættes som tjenestemænd.