:

Hvem skal have ADR kursus?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem skal have ADR kursus?
 2. Hvad er et ADR kursus?
 3. Hvor lang tid gælder et ADR bevis?
 4. Hvornår skal man have ADR bevis?
 5. Hvad er Frimængde farligt gods?
 6. Hvad er et ADR bevis?
 7. Hvad er kravene til farligt gods?
 8. Hvad er et chaufføruddannelsesbevis?
 9. Hvilke køretøjer skal godkendes til transport af farligt gods?
 10. Hvad er formålet med mærkning af gods?
 11. Hvor meget gas må man køre med erhverv?
 12. Hvor meget farligt gods må man køre med?
 13. Hvad er ADR en forkortelse for?
 14. Hvornår er det farligt gods?
 15. Hvem har ansvaret for at afmærke godset korrekt på en transport af farligt gods?

Hvem skal have ADR kursus?

Hvem skal have denne uddannelse? Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Hvad er et ADR kursus?

ADR-uddannelse er obligatorisk for at kunne transportere eksempelvis faremærkede produkter, dieselolie, gasflasker m.m. på offentlige veje. ADR-kurserne henvender sig til dig, der ønsker at kunne transportere farligt gods i forskellige typer emballage enten nationalt eller internationalt.

Hvor lang tid gælder et ADR bevis?

Et ADR-bevis er et bevis på, at du har tilladelse til at køre farligt gods i en lastbil. Et ADR bevis er gyldigt i 5 år efter, at det er blevet udstedt.

Hvornår skal man have ADR bevis?

Transporterer du dieselolie, ilt- og /eller gasflasker, gødning, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN nummer, ad offentlig vej og med regi- streringspligtigt køretøj, bør du have et ADR kap 1.3 kursus og uddannelsesbevis!

Hvad er Frimængde farligt gods?

Transportkategori 0: Frimængdekørsel ikke tilladt (stoffet er simpelthen for farligt til, at man tillader frimængdekørsel) Transportkategori 1: Frimængden er 20-50 kg** (eller 20-50 liter*) Transportkategori 2: Frimængden er 333 kg (eller 333 liter*) Transportkategori 3: Frimængden er 1000 kg (eller 1000 liter*)

Hvad er et ADR bevis?

Et ADR-bevis er din tilladelse til at transportere farligt gods på offentlige veje både nationalt og internationalt. Det er lovkrav, at du har et gyldigt ADR-bevis, hvis du transporterer eksempelvis faremærkede produkter og sprængfarlige stoffer på landevejen.

Hvad er kravene til farligt gods?

Farligt gods reglerne er med til at forebygge ulykker i forbindelse med transport af farligt gods. De omfatter bl. a. krav om rådgivning og uddannelse, krav til klassificering og emballering af godset, krav om medbringelse af dokumentation og sikkerhedsudstyr og krav om ulykkesrapportering.

Hvad er et chaufføruddannelsesbevis?

Chauffører, der den 9. september 2008 havde kørekort til kategori D (stor bus), og chauffører, der den 9. september 2009 havde kørekort til kategori C (stor lastbil), skal for at udføre erhvervsmæssig kørsel have et chaufføruddannelsesbevis som dokumentation for, at de har deltaget i den foreskrevne efteruddannelse.

Hvilke køretøjer skal godkendes til transport af farligt gods?

Køretøjet skal kun godkendes, hvis der transporteres farligt gods i tank eller hvis der transporteres eksplosive stoffer og genstande i mængder, der overstiger den såkaldte frimængde.

Hvad er formålet med mærkning af gods?

Emballering/mærkning Emballager til farligt gods skal bære en mærkning, der angiver, at de er godkendte til transport af farligt gods.

Hvor meget gas må man køre med erhverv?

meget må du køre med: Det betyder, at man kan have op til 333 kg med på bilen (hvis man kun medtager gas). Med en komprimeret gas som fx acetylen, skal man se på beholderens vandvolumen.

Hvor meget farligt gods må man køre med?

Du i reservedunke (genopfyldelige beholdere) højst transportere 240 liter brandfarlige væsker fordelt med højst 60 liter pr. dunk. For øvrige typer farligt gods er der ikke fastsat en mængdegrænse for, hvor meget man må transportere, men man skal kunne godtgøre, at det transporterede gods er til eget forbrug.

Hvad er ADR en forkortelse for?

ADR er forkortelsen for "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", på dansk "Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej". Det internationale begreb ADR er almindeligt udbredt inden for transportbranchen, og genkendes i stort set alle lande.

Hvornår er det farligt gods?

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan f. eks.

Hvem har ansvaret for at afmærke godset korrekt på en transport af farligt gods?

I Danmark er ansvaret for reglerne om transport af farligt gods fordelt mellem flere myndigheder. De primære regelsæt for vejtransport er ADR-konventionen og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.