:

Hvad er en standardkurve i kemi?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en standardkurve i kemi?
 2. Hvad kan man bruge en standardkurve til?
 3. Hvordan regner man absorbans?
 4. Hvilken indflydelse har bølgelængde på specifik absorbans?
 5. Hvordan laver jeg en standardkurve?
 6. Hvad er forskellen mellem R og R2?
 7. Hvad kan man bruge Lambert Beers lov til?
 8. Hvad måler man koncentration i?
 9. Hvad er bølgelængde absorbans?
 10. Hvordan der kan opstå et Emissionsspektrum?
 11. Hvordan laver man en standardkurve i Excel?
 12. Hvad er Regressionskoefficienten?
 13. Hvor stor skal R2 være?
 14. Hvad er enheden for absorbans?
 15. Er absorbansen proportional med koncentrationen?
 16. Hvad er absorbansen?
 17. Hvad afhænger af absorbans?

Hvad er en standardkurve i kemi?

Standardkurven er den lineære tendenslinje, man får, når man plotter absorbansen mod stofkoncentrationen. Standardkurven kaldes af og til også en kalibreringskurve. Hvis du har givet en tabel med stofkoncentrationer eller masser og tilhørende absorbanser, så er det denne guide, du skal bruge.

Hvad kan man bruge en standardkurve til?

Ved at måle absorbansen af fortyndingerne kan man lave en standardkurve, dvs. en kurve der viser sammenhængen mellem absorbans og koncentration. Når man herefter måler absorbansen af en opløsning af stoffet med en ukendt koncentration, kan man aflæse opløsningens koncentration på standardkurven.

Hvordan regner man absorbans?

Lambert-Beers lov fortæller os, at der er ligefrem proportionalitet mellem absorbansen A og koncentrationen c af stoffet, der måles på: A = c∙ε∙d.

Hvilken indflydelse har bølgelængde på specifik absorbans?

Den afhænger af lysets bølgelængde samt af koncentrationen og tykkelsen af stoffet (se Lambert-Beers lov); absorbansen benyttes ofte i forbindelse med spektrofotometri, hvor et stofs absorptionsspektrum angiver absorbansens afhængighed af bølgelængden.

Hvordan laver jeg en standardkurve?

Tegn en ellipse eller en cirkel Klik på Figurer under fanen Indsæt. Klik på Ellipse under Standardfigurer . Klik, hvor ellipsen skal starte, og træk derefter med musen for at tegne den.

Hvad er forskellen mellem R og R2?

Værdien R er den såkaldte korrelationskoefficient. Excel angiver kvadratet på R (dvs. R2) da det oftest er denne størrelse man bruger. R2 angiver graden af sammenhæng mellem de to parametre, dvs.

Hvad kan man bruge Lambert Beers lov til?

Lambert-Beers lov er basis for analyse af optiske spektre (se spektroskopi); den forudsætter, at absorptionen er lineær, dvs. at den absorberede strålingseffekt er proportional med intensiteten. Afvigelser forekommer ved høje intensiteter (se ulineær optik).

Hvad måler man koncentration i?

Stofmængdekoncentration (tidligere kaldet molaritet eller molær koncentration) er stofmængden af komponenten divideret med rumfanget af blandingen (meget ofte en vandig opløsning), og der benyttes normalt enheden mol/liter (forkortes ofte M).

Hvad er bølgelængde absorbans?

Absorbansen er et udtryk for, hvor meget lys opløsningen absorberer, når lys med en bestemt bølgelængde sendes igennem opløsningen. Jo mere opløst stof eller jo flere celler, der er i opløsningen, jo større er absorbansen.

Hvordan der kan opstå et Emissionsspektrum?

De opstår, når exciterede atomer fx i en gas henfalder til lavere energitilstande. Et linjespektrum kaldes også et emissionsspektrum, da spektret dannes, ved at der emitteres (udsendes) lys fra atomerne. En glødepære udsender lys med bølgelængder i et helt interval fra det ultraviolette til det infrarøde område.

Hvordan laver man en standardkurve i Excel?

Vælg kommandoen: Indsæt/Diagrammer/Punktdiagram. Excel vil lave et punktdiagram med dine data.

Hvad er Regressionskoefficienten?

Galton benævnede den rette linje regressionslinjen. Formlen for regressionslinjen er y = a+b∙x, hvor y er den afhængige variable, x er den uafhængige variable, a er det punkt, hvor regressionslinjen skærer y-aksen, b er regressionskoefficienten af y på x og angiver den gennemsnitlige ændring af y for hver ændring af x.

Hvor stor skal R2 være?

En R2 værdi på 0.65 kan være tilfredsstillende i nogle situationer, mens en R2-værdi på 0.95 kan være den ønskede grænse i et konkret tilfælde for et andet fagområde. Igen betyder det, at talværdien alene ikke giver os tilstrækkelig information til at vurdere kvaliteten af en model.

Hvad er enheden for absorbans?

Absorbansen er et tal uden enhed. En absorbans på 0 betyder, at opløsningen ikke absorberer noget lys med bølgelængden. En absorbans på 1 betyder, at 90 % af lyset absorberes, og en absorbans på 2 betyder, at 99 % absorberes osv. Absorbansen for en opløsning er oftest et tal mellem 0 og 1.

Er absorbansen proportional med koncentrationen?

 • Selvom absorbansen er direkte proportional med koncentrationen, forbliver forholdet ikke lineær som koncentrationen stiger ( se figur 2 ).

Hvad er absorbansen?

 • Følgelig er absorbansen ( A) defineret som logaritmen ( base 10) af transmittansen: Absorbans afhænger, logisk nok, af følgende tre faktorer: Koncentrationen af det absorberende kemiske stof ( kromoforen ). Ved højere koncentrationer er der mere af kromoforen til stede som kan absorbere lys.

Hvad afhænger af absorbans?

 • Absorbans afhænger, logisk nok, af følgende tre faktorer: 1 Koncentrationen af det absorberende kemiske stof ( kromoforen ). Ved højere koncentrationer er der mere af kromoforen... 2 Længden lyset skal rejse for at passere gennem opløsningen. I en længere beholder, forbliver lyset i kontakt med... 3 Den naturlige evne kromoforen har til at absorbere lys. Denne evne er... More ...