:

Hvordan oppstod kristendommen som religion?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan oppstod kristendommen som religion?
 2. Hva betydde det for folk flest at Norge ble kristnet?
 3. Hvordan påvirket kristningen samfunnet i Norge?
 4. Hvordan skilte kristendommen seg fra den norrøne religionen?
 5. Hvilke handlinger er de kristne sammen om i gudstjenestene?
 6. Hvor er det de kristne reiser på pilegrimsferd?
 7. Hvordan og hvorfor kom kristendommen til Norge?
 8. Hva menes med Privatkirkeordningen?
 9. Hvordan kristendommen seiret i Norge?
 10. Hva gjorde Norge til et kristent land?
 11. Har norrøn mytologi et gudshus?
 12. Hva er religionen til vikingene?
 13. Hva skjer i en ortodoks gudstjeneste?

Hvordan oppstod kristendommen som religion?

Kristendommen har sin opprinnelse i Jesus fra Nasaret. Man kjenner ikke historiske kilder som bekrefter at Jesus ville stifte en ny religion; han selv og hans første tilhengere var jøder.

Hva betydde det for folk flest at Norge ble kristnet?

For folk flest betydde det at Norge ble kristnet at det religiøse livet ble helt forandret, at de måtte overholde kirkens bestemmelser om faste, at barn måtte døpes, at folk ikke skulle arbeide på søndager, og at kirken anbefalte bønder til å frigi sine treller.

Hvordan påvirket kristningen samfunnet i Norge?

Innføringen av kristendommen hadde innvirkning på hele samfunnet. Det nye religiøse systemet var på mange måter uforenlig med det livet man hadde levd tidligere. Nye skikker, nye idealer og nye tabuer ble til i skjæringspunktet mellom den gamle og den nye gudstroen.

Hvordan skilte kristendommen seg fra den norrøne religionen?

I den førkristne religionen i Skandinavia var det kulten, altså de hellige handlingene, som sto i fokus. Dette skilte seg klart fra kristendommen, hvor den personlige troen var det vesentlige. Den sterke vektleggingen av kulten var et fellestrekk for norrøn og samisk religion.

Hvilke handlinger er de kristne sammen om i gudstjenestene?

I kristendommen er gudstjenester noe som vanligvis skjer i en kirke. Gudstjenestene pleier å inneholde lesninger fra Bibelen, preken, bønn og salmesang. Nattverd er også vanlig i en gudstjeneste.

Hvor er det de kristne reiser på pilegrimsferd?

I kristen tradisjon Kristne har siden tidlig kristendom reist på pilegrimsferd til de stedene som i særlig grad er knyttet til Jesu liv, spesielt Betlehem og Jerusalem. I den ortodokse kirke og i østkirkene har pilegrimsferden til Jerusalem bevart en helt spesiell plass.

Hvordan og hvorfor kom kristendommen til Norge?

Grunnen til kongenes iver var at kristendommen kunne brukes til å legitimere det kongelige overherredømmet. Den rådende oppfatningen i Europa på 900- og 1000-tallet var at kongen skulle være kirkens overhode. Den nye religionen kunne derfor brukes til å nedkjempe motstand fra lokale høvdinger og svekke deres makt.

Hva menes med Privatkirkeordningen?

Hva var privatkirkeordningen? Den som bygde kirken fikk eiendomsretten til kirken og kunne ansette prester.

Hvordan kristendommen seiret i Norge?

Kristendommen frem til pietismens tid Olav Haraldssons død i 1030 gav ham et helgenry som skaffet kirken seier. Fra midten av 1000-tallet vitner lovgivning, kvad og monumenter om den nye troen.

Hva gjorde Norge til et kristent land?

Kongen sikret kirken økonomisk gjennom donasjoner og politisk ved å sørge for fred. Men viktigst av alt: Kongedømmet var Guds styringsform. Dermed skulle kirken støtte og kjempe for den. Det er mye som tyder på at kong Harald Hårfagre og hans sønner kjente til de fordelene som samarbeidet med kirken kunne gi.

Har norrøn mytologi et gudshus?

Her heter det om germanerne: «Av guder dyrker de særlig Merkur, som de på visse dager også har for skikk å ofre mennesker til. Herkules og Mars blidgjør de med godkjente offerdyr.» Tacitus forteller videre at germanerne ikke har gudebilder og gudshus, men har helligdommer i lunder og skoger.

Hva er religionen til vikingene?

I norsk fagmiljø omtales det gjerne som «norrøn religion» eller «norrøn mytologi», mens det i svensk fagmiljø omtales som «fornnordisk religion», skjønt i senere tid har svenskene foretrukket «fornskandinavisk religion». Dansk fagtradisjon synes å foretrekke «oldnordisk religion».

Hva skjer i en ortodoks gudstjeneste?

Den ortodokse gudstjenesten byr på en opplevelse for alle sanser. Fremst i kirkerommet står ikonostasen – en vegg fylt med bilder med ulike bibelske motiv. Det er god plass i en ortodoks kirke, for det fins ingen benker som tar plass. Og gudstjenesten feirer man mens man står.