:

Hva var ideene til John Locke?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva var ideene til John Locke?
 2. Hva kjennetegner John Lockes politiske filosofi?
 3. Hva mente John Locke om frihet?
 4. Hva mente John Locke med folkesuverenitet?
 5. Hvem var de sentrale opplysningsfilosofene og hvor kom de fra?
 6. Hvordan oppstår kunnskap i følge John Locke?
 7. Hvordan skiller Lockes syn på naturtilstanden seg fra Hobbes?
 8. Hva var årsakene til de amerikanske kolonienes misnøye med myndighetene i Storbritannia?
 9. Hva mente Platon om frihet?
 10. Hva er menneskelig frihet?
 11. Hva gikk Opplysningsfilosofenes ideer ut på?
 12. Hva mente Locke med naturretten?
 13. Hva var de sentrale tankene i Opplysningsfilosofien?
 14. Hvem var de sentrale opplysningsfilosofene og hvilke ideer er de kjent for?
 15. Hva er en Samfunnspakt?

Hva var ideene til John Locke?

Locke mente at menneskene var grunnleggende fornuftige og tolerante. Dersom myndighetene ikke overholdt sin del av kontrakten – som var å sikre trygge rammer for alle – hadde innbyggerne rett og plikt til å gjøre opprør og å finne nye makthavere.

Hva kjennetegner John Lockes politiske filosofi?

Locke bygger sin politiske filosofi på tanken om en samfunnspakt og prinsippet om fordeling av den politiske makten i samfunnet på flere instanser. Folkesuverenitet og rettssikkerhet er viktige begreper for ham.

Hva mente John Locke om frihet?

Frihet, likhet og eiendomsrett Mennesker i naturtilstanden er like, og frie til å arbeide for seg, sitt liv, sin helse, sin frihet og sin egen eiendom. Dette er naturlige og medfødte rettigheter hos Locke.

Hva mente John Locke med folkesuverenitet?

Den engelske filosofen John Locke stod bak folkesuverenitetsprinsippet. Det går ut på at makt skal komme fra folket, og at folket har rett til å styrte tyranniske herskere.

Hvem var de sentrale opplysningsfilosofene og hvor kom de fra?

Isaac Newton var viktig for en vitenskapelig revolusjon - og dermed for opplysningstiden. John Locke var den første opplysningsfilosofen. Han var opptatt av folkesuverenitet og støttet Parlamentet i England. De tre mest kjente filosofene var franske: Montesquieu, Voltaire og Rousseau.

Hvordan oppstår kunnskap i følge John Locke?

Lockes oppfatning av at vi sakte bygger opp kunnskapen på det grunnlaget som sanseinntrykkene gir oss, åpner også for at feil kan oppstå. Mennesket generaliserer ifølge Locke fra erfaring – en prosess kjent som induksjon – men av og til er dets generaliseringer feilaktige, og dette må man ta hensyn til.

Hvordan skiller Lockes syn på naturtilstanden seg fra Hobbes?

Locke har et mer positivt menneskesyn enn Hobbes. Som en gudeskapt skapning med fornuft og samvittighet, er ikke mennesket, selv i naturtilstanden, et vilt dyr. Locke beskriver derfor naturtilstanden, forstått på samme måte som hos Hobbes, som en mer attraktiv tilstand.

Hva var årsakene til de amerikanske kolonienes misnøye med myndighetene i Storbritannia?

rsakene til kolonienes misnøye med myndighetene i Storbritannia var at de krevde at Amerikanerne skulle skatte mer og betale mer avgifter enn de allerede gjorde. Amerikanerne saboterte gang på gang de nye skatte og avgiftsøkningene. Mange smuglerskip anløp havner uten å betale de pålagte avgiftene.

Hva mente Platon om frihet?

1460). Platon kaster med andre ord mennesket ut i frihetens dilemma: Frihet er å ta ansvar for de valg man gjør, selv når valgene er destruktive for en selv. Men, dette skal ikke lede oss til å tro at antikken hadde en bred forståelse av individualitet, og for den saks skyld humanisme.

Hva er menneskelig frihet?

Det filosofiske begrepet autonomi betegner menneskets evne til selv å bestemme sine handlinger og grunnlaget for sine handlinger. Et autonomt menneske er en selvstendig aktør, og ikke en brikke, i livet. Grunnene for hvordan personen handler er personens egne grunner.

Hva gikk Opplysningsfilosofenes ideer ut på?

Opplysningstiden var en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati.

Hva mente Locke med naturretten?

Folkesuverenitet og internasjonal rett Ideen om naturretten og universelle rettigheter ble videreutviklet av filosofer i løpet av opplysningstiden. John Locke () mente at alle individer har rett til eiendom, frihet, og til å tenke og si hva de vil.

Hva var de sentrale tankene i Opplysningsfilosofien?

Opplysningstiden var en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati.

Hvem var de sentrale opplysningsfilosofene og hvilke ideer er de kjent for?

Isaac Newton var viktig for en vitenskapelig revolusjon - og dermed for opplysningstiden. John Locke var den første opplysningsfilosofen. Han var opptatt av folkesuverenitet og støttet Parlamentet i England. De tre mest kjente filosofene var franske: Montesquieu, Voltaire og Rousseau.

Hva er en Samfunnspakt?

Samfunnspakten er en betegnelse brukt i politisk filosofi, særlig på 1600- og 1700-tallet av de såkalte kontraksteoretikerne, om en postulert avtale mellom individene i den såkalte naturtilstanden om å etablere et samfunn.