:

Hva har John Locke påvirket?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hva har John Locke påvirket?
  2. Hva sto Locke for?
  3. Hva var tankene til John Locke?
  4. Hva sto Rousseau for?
  5. Hvilke sider ved John Lockes politiske tenkning finner du igjen i erklæringen På hvilken måte skiller den seg fra Lockes tenkning?
  6. Hva menes generelt med naturtilstanden i Kontraktsteori?
  7. Hva mente opplysningsfilosofene?
  8. Hva menes med empirisme?

Hva har John Locke påvirket?

Hans forfatterskap påvirket Voltaire og Rousseau, mange tenkere fra den skotske opplysningstiden, og amerikanske revolusjonære. Denne påvirkningen er gjenspeilet i den amerikanske uavhengighetserklæringen.

Hva sto Locke for?

Som Hobbes mente Locke at statens viktigste oppgave var å sikre innbyggerne grunnleggende naturlige rettigheter. Bare slik kunne staten legitimere – eller rettferdiggjøre – sin makt. Makten burde fordeles på flere instanser. Samspillet mellom myndighetene og innbyggerne ble regulert i en tenkt kontrakt.

Hva var tankene til John Locke?

Locke hevder, som Aristoteles og i motsetning til Descartes, at mennesket ikke besitter medfødte idéer; alle idéer og forestillinger kommer fra erfaringen. Mennesket observerer virkeligheten, og det er disse observasjonene som gir tanken materiale å arbeide med. Locke skiller mellom enkle og sammensatte forestillinger.

Hva sto Rousseau for?

Rousseau mente at samfunnspakten som ligger til grunn for statsdannelser, er å forstå som en avtale individene inngår for å beskytte sin frihet og sine rettigheter. Derved overdrar den enkelte sin vilje til en allmennvilje. Allmennviljen er en overindividuell og enhetlig vilje rettet mot det felles beste.

Hvilke sider ved John Lockes politiske tenkning finner du igjen i erklæringen På hvilken måte skiller den seg fra Lockes tenkning?

John Locke mente at kun de med eiendom kunne betraktes som ekte borgere. Uavhengighetserklæringen bygger på at alle skal ha muligheten til å tilegne seg eiendom og et bedre liv, og at alle har like rettigheter. Det var også folkets plikt å kvitte seg med despoter og tyranner.

Hva menes generelt med naturtilstanden i Kontraktsteori?

Klassisk kontraktsteori tar som regel utgangspunkt i en tenkt tilstand uten noen politisk autoritet og uten lover til å begrense enkeltmenneskenes frihet. Denne tilstanden går ofte under navnet naturtilstanden.

Hva mente opplysningsfilosofene?

Opplysningstiden var en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati.

Hva menes med empirisme?

Empirisme, også kalt erfaringslære eller erfaringsfilosofi, er læren om at alle påstander om virkeligheten skal ha sitt grunnlag i erfaringen og at den er vår eneste kunnskapskilde. Det motsatte av empirisme er rasjonalisme. Hvis erfaringen tenkes utelukkende som sansing, kalles empirisme for sensualisme.