:

Hva går kritikken av det humanistiske perspektivet ut på?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva går kritikken av det humanistiske perspektivet ut på?
 2. Hva er det humanistiske perspektiv?
 3. Hva er Carl Rogers kjent for?
 4. Hva er eksistensiell og humanistisk psykologi?
 5. Hvem fant opp humanismen?
 6. Hva skiller Livssynshumanisme fra religion?
 7. Hva er det sosialpsykologiske perspektivet?
 8. Hva kjennetegner det eksistensielle perspektivet?
 9. Hva er eksistensiell psykologi?
 10. Når oppsto humanismen?
 11. Hva er et annet ord for Livssynshumanisme i Norge?
 12. Hva er forskjellen mellom en religiøs humanist og en Livssynshumanist?
 13. Når oppstod sosialpsykologi?
 14. Hva er sosial identitetsteori?

Hva går kritikken av det humanistiske perspektivet ut på?

Humanistisk psykologi legger vekt på forståelse av enkeltmennesket på dets egne premisser, og stiller seg kritisk til forskning som forsøker å forklare menneskelig atferd med utgangspunkt i dyreforsøk og kunstig tilrettelagte laboratorieeksperimenter.

Hva er det humanistiske perspektiv?

De humanistiske psykologene mener at menneskene kan ta egne valg og står selv ansvarlige for hva de gjør ut av livet sitt. Sentrale stikkord for humanistene var vekstbehovet og selvrealisering. Mennesket styres av sine positive impulser og selvrealiserende tendenser.

Hva er Carl Rogers kjent for?

Carl Rogers var en amerikansk psykolog. Han er særlig kjent som skaperen av klientsentrert terapi. I sin personlighetspsykologi la han særlig vekt på utviklingen av personens selvbilde som avgjørende for både tilpasning og mistilpasning. Rogers regnes som foregangsmann for humanistisk personlighetspsykologi.

Hva er eksistensiell og humanistisk psykologi?

Eksistensiell psykologi strammer fra europeiske filosofer innenfor den retningen som kalles eksistensialisme. Humanistisk psykologi er en amerikansk videreutvikling av den eksistensielle psykologien. De to brukes ofte sammen, men er faktisk to forskjellige psykologiske retninger.

Hvem fant opp humanismen?

De første humanistene, eller representantene for det som senere ble kalt humanisme, dukket opp under renessansen i Italia, først og fremst i Firenze, i overgangen mellom 1300- og 1400-tallet. Dette kalles ofte renessansehumanismen. De brøt på mange måter med middelalderens skolastikere og deres fokus på naturfilosofi.

Hva skiller Livssynshumanisme fra religion?

Religion rommer altså mer enn livssyn. Et ikke-religiøst livssyn beskriver virkeligheten uten å vise til overnaturlige eller guddommelige instanser. Det viktigste av disse er humanismen. Humanister setter mennesket og vitenskapen i fokus og avviser tanken om en gud som griper inn i menneskenes verden.

Hva er det sosialpsykologiske perspektivet?

Sosialpsykologi er den del av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker og hvordan det formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjonen. Sosialpsykologien har typisk fokus på individet i en sosial situasjon.

Hva kjennetegner det eksistensielle perspektivet?

I det eksistensielle perspektivet antar man at det fins noen gitte livsbetingelser som alltid er til stede for alle mennesker, uavhengig av tid og kultur.

Hva er eksistensiell psykologi?

Eksistensiell psykologi er utforskning av menneskelivets eksistensielle anliggender, både i helse og i uhelse. Eksistensiell psykologi har mange anvendelsesområder. Den er relevant for alt arbeid hvor en møter mennesker som strever med eksistensielle dilemma, både som enkeltindivid og som grupper og samfunn.

Når oppsto humanismen?

Opprinnelse. De første humanistene, eller representantene for det som senere ble kalt humanisme, dukket opp under renessansen i Italia, først og fremst i Firenze, i overgangen mellom 1300- og 1400-tallet. Dette kalles ofte renessansehumanismen.

Hva er et annet ord for Livssynshumanisme i Norge?

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse. Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.

Hva er forskjellen mellom en religiøs humanist og en Livssynshumanist?

Et humanistisk perspektiv kan finnes i både religiøse og ikke-religiøse livssyn. Men når humanismen tar form som humanetikk eller livssynshumanisme, blir den en mer avgrenset ikke-religiøs posisjon. Her vektlegger man menneskets ukrenkelige verdi, samtidig som man avviser troen en virkelighet over denne verden.

Når oppstod sosialpsykologi?

Den sosiologiske disiplinen sosialpsykologi har røtter tilbake til 1902, da sosiologen Charles Cooley utgav det banebrytende verket Human Nature and the Social Order.

Hva er sosial identitetsteori?

Sosial identitetsteori – inngrupper og utgrupper Ifølge sosial identitetsteori påvirkes utviklingen av identiteten vår av gruppene vi deltar i og føler tilhørighet til. Vi har ulike sosiale identiteter, avhengig av situasjonen og gruppen vi er i på et gitt tidspunkt.