:

Hva skjedde på 1100 tallet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hva skjedde på 1100 tallet?
 2. Hva kjennetegner byene i middelalderen?
 3. Hva endret seg fra antikken til middelalderen?
 4. Hva var Norgesveldet og hvilke landområdet var norsk under denne tiden?
 5. Hvordan periodiseres norsk middelalder?
 6. Hva kan forklare at sentralmakten kongemakten ble styrket i høymiddelalderen på bekostning av lokale makthavere?
 7. Hva menes med gilder og laug?
 8. Hvordan så de første kirkene ut?
 9. Hvilke konsekvenser fikk kristendommen for kvinnenes posisjon?
 10. Hva var Norgesveldet og hvilke landområder omfatter det?
 11. Hvilke områder lå under Norgesveldet?
 12. Hvor kommer ordet middelalder fra?

Hva skjedde på 1100 tallet?

Midt på 1100-tallet brøt det ut en form for borgerkrig der ulike stormannsfraksjoner kjempet mot hverandre. Samtidig fikk den norske kirken sin egen erkebiskop, og kirken frigjorde seg fra verdslig kontroll. Borgerkrigene styrket kongemakten og knyttet aristokratiet tettere til kongen.

Hva kjennetegner byene i middelalderen?

I byer bodde menneskene tett sammen og drev med andre sysler enn jordbruk. Samtidig var byen en integrert del av middelaldersamfunnet der eliten samlet og brukte det materielle overskuddet sitt. I Norge bodde under fem prosent av menneskene i byer. Bergen var den suverent største, med rundt 6000 innbyggere.

Hva endret seg fra antikken til middelalderen?

Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av føydalsamfunn og økt makt til kirke, konger og fyrster.

Hva var Norgesveldet og hvilke landområdet var norsk under denne tiden?

Norgesveldet var det geografiske området som den norske stat omsluttet på slutten av 1200-tallet. Norgesveldet omfattet Norge, deler av Grønland, Island, Shetland, Hebridene, Orknøyene og Man.

Hvordan periodiseres norsk middelalder?

Middelalderen kan deles inn i tre underperioder, med omtrent disse dateringene:

 1. Tidlig middelalder (ca. ).
 2. Høymiddelalder (1130- 1319/omkr. 1350).
 3. Senmiddelalder (1319/omkr. ).
4. maj 2022

Hva kan forklare at sentralmakten kongemakten ble styrket i høymiddelalderen på bekostning av lokale makthavere?

- I høymiddelalderen ble sentralmakten styrket, noe som var på bekostning av vasaller og lokale makthavere. Kongenes makt ble styrket og representerte hvordan makt kunne løse problemer og skape orden i samfunnet.

Hva menes med gilder og laug?

Et laug er en lokal sammenslutning av kjøpmenn eller håndverkere i middelalderen og fram til 1800-tallet. På norsk ble ordet brukt om sammenslutninger av håndverkere, mens ordet gilde ble brukt om sosiale sammenslutninger av kjøpmenn og håndverkere eller andre grupper.

Hvordan så de første kirkene ut?

Steinkirkene ble derfor hovedsakelig oppført i byer og i rike jordbruksbygder, mens trekirkene dominerte ellers. Det ble oppført omkring 300 steinkirker og 1200 trekirker i løpet av middelalderen. Utseende på kirkene endret seg over tid, fra romansk stil med runde buer til gotisk stil med spisse buer.

Hvilke konsekvenser fikk kristendommen for kvinnenes posisjon?

Hvilke konsekvenser fikk kristendommen for kvinnenes posisjon? Kvinnene ble mer underrettet mannen, og skilsmisse var heller ikke lov man så på det som et sakrament. Men ovenfor gud var kvinner og menn likestilte. Det var en ordning der en som utbygde en kirke, fikk eiendomsretten til kriken og kunne ansette prester.

Hva var Norgesveldet og hvilke landområder omfatter det?

Hva var Norgesveldet, og hvilke landområder omfattet det? Norgesveldet var det geografiske området som den norske stat omsluttet på slutten av 1200-tallet. Norgesveldet omfattet Norge, deler av Grønland, Island, Shetland, Hebridene, Orknøyene og Man.

Hvilke områder lå under Norgesveldet?

betegnelse på alle de delene av Europa Norges konge styrte over på 1200-tallet. Foruten Fastlands-Norge Island, Grønland, Færøyene, Orknøyene, Suderøyene og Man under Norgesveldet.

Hvor kommer ordet middelalder fra?

På midten av 1400-tallet var det en utbredt oppfatning at historien var kommet ut av den mørke tid og inn i den moderne tid. Derfor beskrev man tiden mellom sin egen tid og antikken som den «tiden i mellom», derav «middelalderen». Ordet opptrer første gang i fortalen til en utgave av Apuleius, utgitt i Roma i 1496.