:

Hvornår startede hoveri?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår startede hoveri?
  2. Hvad var hoveri?
  3. Hvornår blev stavnsbåndet indført?
  4. Hvad er en gårdfæster?
  5. Hvad er stavnsbåndets ophævelse?
  6. Hvad er Tugtelsesretten?
  7. Hvad står der på Frihedsstøtten?
  8. Hvordan blev stavnsbåndet ophævet?
  9. Hvad betyder det at være stavnsbundet?

Hvornår startede hoveri?

Fra slutningen af 1500-tallet og især i begyndelsen af 1600-tallet blev der foretaget en lang række mageskifter blandt godsejerne, der sikrede, at (de fleste af) deres fæstebønder blev samlet omkring hovedgårdene i takt med, at behovet for hoveri øgedes.

Hvad var hoveri?

Hoveri var en ydelse i form af arbejdsdage, som en fæster (fæstebonde eller husmand) skulle udføre på eller for det gods, hans gård tilhørte som led i årlig modydelse. Foruden hoveri skulle ydes landgilde. Forholdet mellem disse to ydelser varierede fra herregård til herregård og over tid.

Hvornår blev stavnsbåndet indført?

Stavnsbåndet betød, at de unge mænd på landet ikke uden godsejerens tilladelse kunne forlade det gods, hvor de var født. Det blev indført med en forordning af 4. februar 1733 som en del af genindførslen af nationale udskrivninger til militærtjeneste.

Hvad er en gårdfæster?

En fæstebonde (gårdfæster, fæster), i flertal fæstebønder, var en landmand, der havde et fæstebrev på en fæstegård. Fæsteforholdet trådte i kraft, når indfæstningen var betalt. Hvis fæsteren overholdt betingelserne i fæstebrevet (kontrakten), kunne jordejeren ikke opsige fæsteforholdet i bondens og hans enkes levetid.

Hvad er stavnsbåndets ophævelse?

Stavnsbåndet var indført i 1733 og blev ophævet i etaper fra 17. Stavnsbåndet indebar, at bønderkarlene var bundet til deres stavn, dvs. det gods hvor de var født. Deres bevægelsesfrihed var således indskrænket; hvor meget var afhængig af godsets størrelse.

Hvad er Tugtelsesretten?

Med husbondretten fulgte automatisk tugtelsesretten. Som husbond havde han ret til at tugte dem korporligt, for eksempel hvis hoveriet efter hans mening ikke blev udført godt nok eller hurtigt nok. Danske Lov satte ikke andre grænser for tugtelsesretten, end at den ikke måtte medføre grov legemsbeskadigelse.

Hvad står der på Frihedsstøtten?

På støtten står en inskription, forfattet af Thomas Thaarup: Et retfærdigt styre, der giver borgeren frihed, kan forvente at borgeren vil være tro mod sit fædreland, arbejde til gavn for medborgeren, være ansporet til flid, en flid, der vil give landet velstand, og at borgeren er villig til at forsvare sit fædreland.

Hvordan blev stavnsbåndet ophævet?

Stavnsbåndet blev løsrevet fra godsejernes kontrol som led i Landboreformerne af 20. juni 1788 med en overgangsperiode indtil 1800. I første omgang omfattede omlægningen kun dem, der var under 14 år. Dernæst dem der var over 36 år – og derefter dem, der havde tjent som soldat.

Hvad betyder det at være stavnsbundet?

At være stavnsbundet betyder, at man ikke frit kan flytte og eventuelt finde nyt arbejde et andet sted. Man er så at sige bundet til sin bopæl, sin stavn. Udtrykket har historiske rødder. En fæstebonde skyldte sin herre, at være hørig og lydig.