:

Hvem var det som oppfant skole?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem var det som oppfant skole?
 2. Når ble det innført 9-årig grunnskole?
 3. Når ble skole innført i Norge?
 4. Hva er grunnen til at det kom krav om skolegang på 1700 tallet?
 5. Hva er en Allmueskole?
 6. Hvem fant opp den første skolen i verden?
 7. Når sluttet realskolen?
 8. Når ble det 5 dagers skoleuke?
 9. Hva betyr Allmueskole?
 10. Når ble det innført lørdagsfri i Norge?
 11. Hvor gammel er Ruseløkka skole?
 12. Hva menes med enhetsskolen?
 13. Når ble det slutt på lørdagsskole i Norge?
 14. Hvor mange år var realskolen?
 15. Hva betyr ordet gymnas?

Hvem var det som oppfant skole?

Det var den dansk-norske kongen Kristian 6. som innførte allmenn skolegang i Danmark-Norge i 1739. Det betød at alle barn skulle lære seg å lese, og at det ikke lenger var presten som samlet barna før eller etter gudstjenesten for å lære dem de ti bud og Fader vår.

Når ble det innført 9-årig grunnskole?

12.1.2 Ny grunnskolelov i 1969 og Mønsterplan for grunnskolen av 1974. Etter nesten 15 år med forsøksvirksomhet kom loven i 1969 som påla alle norske barn og unge obligatorisk grunnskoleopplæring i ni år, og ungdomsskole ble innført over hele landet.

Når ble skole innført i Norge?

Etter den store politiske reformen i 1884 med innføringen av parlamentarismen kom skoleverket igjen i støpeskjeen. I 1889 ble det skapt en felles skole for alle samfunnslag, folkeskolen. Det ble gitt egne lover for by og land. Folkeskolen ble sjuårig for barn mellom 7 og 14 år.

Hva er grunnen til at det kom krav om skolegang på 1700 tallet?

Skolen ble sett på som en mulighet for staten til å oppdra sine innbyggere. Gjennom tekstene som barna arbeidet med lærte de hvordan de skulle være trofaste og lovlydige borgere. Et mål med skolen var også at barna skulle tilegne seg nok kunnskap om kristendommen til at de kunne konfirmere seg.

Hva er en Allmueskole?

Allmueskole var det offisielle navnet på den konfirmasjonsforberedende skolen på landet () og i byene (1848-89). Med «Lov om folkeskolen» av 1889 ble begrepet allmueskole erstattet av folkeskole.

Hvem fant opp den første skolen i verden?

Utdanning var også nært knyttet til religionen og presteskapet. I Kina var konfucianisme gjennom århundrer normgivende for skolen. Verdens første virkelige høyskole finner vi hos brahmanene i India, hvor utdanningen var basert på filosofi og religion, men den la også vekt på matematikk, historie, astronomi og økonomi.

Når sluttet realskolen?

Realskole var en treårig skole som bygde på avsluttet 7. klasse i folkeskolen, innført i 1935. Realskolen ble avviklet ved innføringen av 9-årig grunnskole fra 1969.

Når ble det 5 dagers skoleuke?

Kommunestyret har i møte 29. april bedt rådmannen om å igangsette nødvendige avklaringer med tanke på mulig 5 dagers skoleuke for alle elever fra høsten 2015.

Hva betyr Allmueskole?

Fattigskolen var den første offentlige skole. Offisielt ble skolen hetende allmueskole eller fundasskole, men på folkemunn gikk den under fattigskole. Skolen var forbeholdt barn av fattige familier og foreldreløse barn.

Når ble det innført lørdagsfri i Norge?

Barneskolen. Avdelingen for besøk og forskning hos skoleinspektøren i Oslo startet forsøk med lørdagsfri for barneskolene i skoleåret 1965/66.

Hvor gammel er Ruseløkka skole?

1871 Ruseløkka skole stod ferdig i 1871 og tok over for den gamle Pipervigen Allmueskole. På denne tiden var det var stor vekst i befolkningen i Kristiania.

Hva menes med enhetsskolen?

Enhetsskole er den pedagogiske reformidéen at hele skolevesenet er en organisk helhet som integrerer teoretisk og praktisk opplæring, elever fra alle sosiale grupper uten hensyn til kjønn, intellektuell utrustning, geografisk tilhørighet og etnisk bakgrunn i en trinndelt fellesskole.

Når ble det slutt på lørdagsskole i Norge?

1969 – Lov om grunnskolen. Pliktig skolegang utvidet til – Undervisningen reduseres til fem dager i uka, lørdagsskole opphører. 1974 – Mønsterplanen av 1974 (M74).

Hvor mange år var realskolen?

Realskole var en treårig skole som bygde på avsluttet 7. klasse i folkeskolen, innført i 1935. Realskolen ble avviklet ved innføringen av 9-årig grunnskole fra 1969.

Hva betyr ordet gymnas?

Gymnas eller gymnasium er i en flere land betegnelsen på et høyere skoleslag som kvalifiserer for opptak til høyere utdannelse, og som tilsvarer norsk videregående skole. I Norge ble betegnelsen gymnas brukt fra 18, og av enkeltskoler etter den tid.